Affordable Access

Baena-Casamor-Quera : Club nàutic = Club nautique

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

u G) ·- :S .. cr :S ·-'ca .... e :S ca .a e = .a -u :S -u \ 119 Construir un edifici sobre un port esportiu remeta una arquitectura lli- gada a la maquinaria, als vaixells, a les grans obres d'infraestruc:tura, defugint delllenguatge arquitectonic amb referenc:ies a la c:iutat o a !'escala humana. D'aquí provenen algunes de les principals decisions: volumetria clara i senzilla, materials industrials, absenda d'obertures tipus "portes" i "finestres", i una c:erta rotunditat. El lloc és suggestiu: el port esportiu (que no existia encara quan s 'elabo- rava el projecte) és un edifici enorme en si mateix; un uparquing" d'embar· cacions construit amb formigó, blocs de pedra i asfalt, semisubmergit en el mar blau intens de Tarragona. L'edifici del Club Ni>Utic podía ser entes, o bé com a una part integrant d'aquesta arquitectura "topogrBfica" del port, o bé com a un enorme objec· te interí dipositat sobre una de les seves plataformes d'asfalt esperant el seu destí definitiu. El programa plantejava la realització d'un edifici que fos posteriorment ampliable fin s a doblar la seva super- ficie. S'ha construit, en una única fa se, el volum més emblematic de la s eu social del club i la piscina, de manera que possibles ampliacions pos teriors no alterin la imatge princi- pal de l'edifici. La creació d'una plata- forma elev ada que reuneix les princi- pals a ctivitats socials del club i que se situa en les millors condidons visuals, de domini sobre el port esportiu i amb vistes sobre la bocana, s obre la platja de ponent i a l'horitzó, permetent disposar d'una part habi- table a !' interior de l'edifici principal i d'una part exterior com a terrassa- solarium al voltant de la piscina. El conjunt edificat es genera dones com a una nova volumetria més de les propies plataformes del port esportiu entenent la seva integració com a un canvi en la "orografia" del port. La cobertura de l'edifici principal escapa aquesta consideració

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments