Affordable Access

Baena-Casamor-Quera : Club nàutic = Club nautique

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

u G) ·- :S .. cr :S ·-'ca .... e :S ca .a e = .a -u :S -u \ 119 Construir un edifici sobre un port esportiu remeta una arquitectura lli- gada a la maquinaria, als vaixells, a les grans obres d'infraestruc:tura, defugint delllenguatge arquitectonic amb referenc:ies a la c:iutat o a !'escala humana. D'aquí provenen algunes de les principals decisions: volumetria clara i senzilla, materials industrials, absenda d'obertures tipus "portes" i "finestres", i una c:erta rotunditat. El lloc és suggestiu: el port esportiu (que no existia encara quan s 'elabo- rava el projecte) és un edifici enorme en si mateix; un uparquing" d'embar· cacions construit amb formigó, blocs de pedra i asfalt, semisubmergit en el mar blau intens de Tarragona. L'edifici del Club Ni>Utic podía ser entes, o bé com a una part integrant d'aquesta arquitectura "topogrBfica" del port, o bé com a un enorme objec· te interí dipositat sobre una de les seves plataformes d'asfalt esperant el seu destí definitiu. El programa plantejava la realització d'un edifici que fos posteriorment ampliable fin s a doblar la seva super- ficie. S'ha construit, en una única fa se, el volum més emblematic de la s eu social del club i la piscina, de manera que possibles ampliacions pos teriors no alterin la imatge princi- pal de l'edifici. La creació d'una plata- forma elev ada que reuneix les princi- pals a ctivitats socials del club i que se situa en les millors condidons visuals, de domini sobre el port esportiu i amb vistes sobre la bocana, s obre la platja de ponent i a l'horitzó, permetent disposar d'una part habi- table a !' interior de l'edifici principal i d'una part exterior com a terrassa- solarium al voltant de la piscina. El conjunt edificat es genera dones com a una nova volumetria més de les propies plataformes del port esportiu entenent la seva integració com a un canvi en la "orografia" del port. La cobertura de l'edifici principal escapa aquesta consideració

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.