Affordable Access

Barcelona té 64 barris

Authors
Publisher
Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries Barcelona té 64 barris... Com a estudiant de geografia que he sigut, m'he vist sovint en la necessitat de recórrer a peu barris de Barcelona. Això m'ha dut a conèixer i descobrir carrers, racons i barris sencers totalment descone- guts per a m¡ i a adonar-me que Barcelona no és solament l'espai on habitualment un individu viu, tre- balla i es mou segons el seu ambient, sinó una immensa ciutat amb unes deficiències que s'accentuen greument a nivell cultural i a mesura que ens anem allunyant del centre. L'únic aspecte que m'interessa ressaltar és la falta alarmant de biblioteques públiques o populars. La curiositat m'ha dut a fer una aplicació dels estàndars de la IFLA com a model teòric del que hauria de ser la infraestructura bibliotecària en una ciutat que es diu o es creu culta. A la gent, com jo, que hem estat educats en un ambient cultural de postguerra en el qual llegir era considerat perdre el temps o quelcom pitjor, ens procupa molt constatar aquestes manques i, sobretot, adonar-nos que les biblioteques i tot el que s'hi refereix, per exemple la professió, estan col·locades en l'últim esglaó del desenvolupament cultural com una cosa que ja vindrà per afegit quan la situació cul- tural del país ho permeti. Jo crec que és ben bé al revés i molts pa ¡'sos en procés de desenvolupament ens ho podrien ensenyar (no cal dir dels pai'sos desenvolupats). Si això es concretés en el fet que en tot el llibre blanc sobre l'educació a l'Estat espanyol ni tan sols s'anomenen les biblioteques, que són indispensables o haurien de ser-ho en qualsevol centre d'ensenya- ment, podríem estar contents. Però és greu que aquesta manera de pensar està fins i tot en el més pro- fund de la ment de la gent que en podríem dir "progre", o sigui professionals intel·lectualment i pol íti- cament formats, e t c . , segurament perquè han crescut en un ambient i una època en què les Bibliote- ques eren un luxe, una cosa supèrflua, i on la cultura no és encara un dret

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments