Affordable Access

Educació matemàtica per a una civilització en procés de canvi

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Educació Matematica per a una civilització en procés de canvi Ubiratan D' Ambrosio* Introducció L'educació en general depen de variables que s'aglutinen en direc- cions molt amplies: a) I'alumne que es troba en el procés educatiu, com a individu que procura realitzar les seves aspiracions i respondre a les seves inquietuds; b) la inserció d'aquest alumne en la societat i les expectatives de la societat en relació amb ell; c) les estrategies d'aquesta societat per realitzar aquestes expectatives; d) els agents i els instruments per execu- tar aquestes estrategies, i e) el contingut que forma part d'aquesta es- trategia. De forma general, I'analisi d'aquestes variables ha estat domini d'algu- nes especialitats academiques: a) ~ aprenentatge i cognició; b) ~ objec- tius i filosofia de I'educació; e) ~ ensenyament i estructura i funcionament de I'escola; d) ~ formació del professorat i metodologia, i e) ~ contingut. Malauradament, en I'organització deis nostres cursos de formació del professorat, i igualment en els postgraus, s'ha fet emfasi en algunes d'a- questes especialitats amb I'exclusió d'altres, i s'ha creat així la figura de I'especialista i les seves arees de competencia. Als psicolegs els toca pre- ocupar-se de I'apartat a), als filosofs del b), als pedagogs del e) i el d), i als matematics del e). Com si fos possible separar aquestes arees. Aquest treball fa referencia a una perspectiva holística de I'educació matematica. Parlar des d'una perspectiva holística sempre provoca algu- nes esgarrifances en el lector o en I'oient; així com parlar de transdiscipli- narietat, d'etnomatematica, d'enfocament sistemic, de globalització i de multiculturalisme. Deixant de banda alguns matisos, totes aquestes deno- minacions reflecteixen un ampli esfon;: de contextualització de les nostres accions, com a individus i com a societat, en la concreció d'un ideal de pau i d'una humanitat felig. Reconec que aquesta és la meya utopia. I com • Ubiratan D'Ambrosio és professor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments