Affordable Access

Ministarska konferencija: Koordinacija sustava socijalne sigurnosti u regiji zapadnog Balkana

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Koordinacija Sustava Socijalne Sigurnosti
  • Social Security Coordination
  • Ministarska Konferencija
  • Ministerial Conference
  • Zagrebačka Deklaracija
  • Zagreb Declatation

Abstract

08.Informacije 109 I N F O R M A C I J E I O S V R T I MINISTARSKA KONFERENCIJA: KOORDINACIJA SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI U REGIJI ZAPADNOG BALKANA Zagreb, 24. ožujka 2006. U okviru koordinacije sustava socijalne sigurnosti u regiji zapadnog Balkana, Repu- blika Hrvatska je bila domaćinom Ministar- ske konferencije o koordinaciji sustava so- cijalne sigurnosti u regiji zapadnog Balkana, koja je održana u Zagrebu 24. ožujka 2006. u organizaciji Vijeća Europe. Konferencija je održana u sklopu »Projekta potpore so- cijalnim sustavima« (skraćeno: SISP) koji u okviru CARDS Regionalnog programa za 2003. godinu provodi Vijeće Europe uz fi- nancijsku potporu Europske komisije. Zem- lje korisnice CARDS programa (Comunity Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation) su Albanija, Bosna i Her- cegovina, Hrvatska, Makedonija, te Srbija i Crna Gora, a s obzirom da se radi o području socijalne sigurnosti, koja obuhvaća mirovin- sko osiguranje, zdravstveno osiguranje, i osi- guranje za vrijeme nezaposlenosti, na konfe- renciji su sudjelovali ministri i visoki državni dužnosnici nadležni za to područje. CARDS program je, kao program teh- ničke pomoći Europske unije predviđen u dijelu Sporazuma o stabilizaciji i pridru- živanju pod nazivom »Politike suradnje«, koji predviđa suradnju na velikom broju područja, kao što su gospodarska politika, statistika, bankarstvo, osiguranje, turi- zam, carine, oporezivanje, poljoprivreda, obrazovanje i izobrazba, kultura, promet, energetika, okoliš, suradnja na području socijalne politike i druga područja. Jedan od osnovnih instrumenata kojim Europska komisija podupire navedene politike sura- dnje je upravo program CARDS. Projekt potpore socijalnim sustavima Projekt potpore socijalnim sustavima započeo je 2005. godine prema Akcijskom planu koji je izradilo Vijeće Europe u okviru šireg projekta »Jačanje socijalne kohezije u jugoistočnoj Europi promi- canjem usklađivanja nacionalnih sustava socijalne sigurnost

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments