Affordable Access

اثربخشي مشاوره ي گروهي با رويكرد شناختي-رفتاري برخودكارآمدي وجهت گيري هدفي دانش آموزان مهاجر دختر افغان

Abstract

چكيده: فارسي و انگليسي كتابنامه: فارسي و انگليسي پایان نامه كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران . دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي . گروه مباني رواني آموزش و پرورش . رشته امورتربيتي و مشاوره _ مشاوره چکيده (فارسي): چكيده نوجوانان مهاجر اغلب چالش‌هاي زيادي مانند اضطراب و استرس¬را در فرآيند رشد خود تجربه مي‌كنند و در مورد آينده‌شان احساس ناامني دارند. تامين بهداشت رواني نوجوان مهاجر نيازمند دانستن وتوجه به مشكلات بهداشت رواني آنها مي¬باشد. هدف از مقاله حاضر تعيين اثربخشي مشاوره¬ي گروهي با رويكرد شناختي- رفتاري برخودكارآمدي وجهت¬گيري هدفي دانش¬آموزان مهاجر دختر افغان مي¬باشد.. روش پژوهش حاضر از نوع طرح پيش¬آزمون، پس¬آزمون با گروه كنترل است، جامعه آماري را كليه دانش¬آموزان مهاجر دختر افغان دبيرستاني شهر ورامين در سال تحصيلي 89-1388 تشكيل دادند.. 20 نفر دانش¬آموز دختر كه در پيش¬آزمون پرسش نامه خودكارآمدي شوارتز نمره پاييني گرفته بودند، در دو گروه آزمايشي و كنترل جاي گرفتند. پس از پايان آموزش، آزمون (پرسش نامه خودكارآمدي شوارتز و پرسش نامه ســـــنجش جهت¬گيري ) مجددأ براي هر گروه بعنوان پس آزمون اجرا گرديد، داده ها با استفاده از روش آماري يومن ويتني مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحليل آزمون آماري داده¬ها نشان داد كه مشاوره گروهي با رويكرد شناختي- رفتاري باعث افزايش خودكارآمدي در دانش¬آموزان گروه آزمايشي در مقايسه با گروه كنترل مي¬گردد. جهت¬گيري هدفي، متغير دوم اين پژوهش پس از برسي داده ها ومقايسه تفاضل رتبه هاي ميانگين در گروه آزمايش در پيش وپس¬آزمون تفاوت داشت، ولي اين تفاوت به علت حجم كم نمونه، معناداري نداشت. جهت-گيري¬هدفي دانش¬آموزان مسير و محركي براي فعاليت هاي تحصيلي آنها فراهم مي¬آورد. باور دانش¬آموزان نسبت به توانايي¬هاي خود نيز در پرداختن به كارهاي تحصيلي اثر مي¬گذارد، كساني كه توانايي را مهارت قابل اكتساب مي¬دانند از خودكارآمدي قوي¬تري برخوردارند و اهداف بالاتري براي خود در نظر مي¬گيرند، كه در پايان مورد بحث قرار گرفته است.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments