Affordable Access

VLADİVOSTOK'TAN ASİNARA ADASI'NA TÜRK ESİRLERİ / TURKISH CAPTIVES FROM VLADIVOSTOK TO ASINARA ISLAND

Authors
Publisher
Atatürk Dergisi / Journal of Atatürk
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

VLADİVOSTOK'TAN ASİNARA ADASı'NA TÜRK ESİRLERİ *** TURKISH CAPTIVES FROM VLADIVOSTOK TO ASINARA ISLAND Yrd.Doç.Dr.Serpil SÜRMELf Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin faaliyetleri arasında ilgi ve önem arz eden konulardan biri ı." Dünya Savaşı sıı:asında Rusya'da kalan Türk esirlerinin durumu ve Türkiye'ye getiri}meleriyl~ ilgili çalışmalardır. Bu konu, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin faaliyetlerini tarıhi açıdan ort;ıya koymanın yanı sıra savaşın esaretteki hayatlar üzerinde .bıraktığı etkinin derin izlerini sürmek adına da önemlidir. . Bu çalışma Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Rusya'da kalan Türk esirleri içinde, Vladivostok'ta bulunanları Türkiye'ye getirme çabasını ve bir savaşın ağır sonuçlannın bir başka savaşın doğumuna sürüklediği vatan topraklarını, hasretle kucaklamayı bekleyenlerin hazin dolu öyküsünü konu almaktadır. lDünya Savaşı sırasında Rusya'da kalan Türk esirlerinin büyük bir kısmı Sibirya'da olmak üzere Kuzey Kafkasya, Don Kazakları bölgesi ve Moskova hükümetinin kontrolü altındaki araziler olmak üzere oldukça dağınık bir şekilde bulunmakta ve sayılarının 10.000'den fazla olduğu tahmin edilmekteydi. Savaşın sonuna doğru Rusya'da yeni bir rejimin doğuşu ve ardından başlayan iç savaş, bir süre Alman komisyonlar vasıtasıyla düzenli sürdürülen Türk esirlerinin yurda getirilmesi işlemini kesintiye uğratmış daha sonra yapılan çeşidi başvuru ve çabalar sonuçsuz kalmıştı. İ ttifak grubuna bağlı bulunan devletlerin 1918 yılı içinde birer birer yenilgiyi kabul ederek savaştan çekilmeleri, Rusya'da kalan savaş esirlerinin ülkelerine dönüşünü İtilaf Devletleri nezdinde sürdürülecek girişimlere bırakmıştı. Mondros Atatl1rk Üniversitesi Atatl1rk İlkeleri ve İnkıliip Tarihi Enstitilsli Öğretim Üyesi 2 VLADİVOSTOK'TAN ASİNARAADASI'NA TÜRKESIRLERi Mütarekesi'nden sonra Osmanlı Devleti bunu İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği ve merkezi Bem'de bulunan Milletlerarası Kızılhaç Teşkilatı olmak üzere iki mercii üzerinden yapmıştı. 1919 yılı Ekim ayında Milletlerarası K.ızılhaç Komitesi İt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F