Affordable Access

La gestió del risc al territori: les polítiques d'emergència i protecció civil a la urbanització dispersa

Authors
Publisher
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Revista policia 23 CAT_Revista policia 1. INTRODUCCIÓ Igual com passa amb d’altres qüestions de caràcter sectorial, les polítiques de seguretat, emergència i protecció civil s’acostumen a proposar en atenció a dos Cada cop és més fàcil trobar característi- ques metropolitanes a llocs que tradicional- ment havien quedat al marge dels processos d’urbanització. Aquesta dinàmica d’urbanitza- ció del camp, tal com descriu l’autor, provoca un canvi en el model tradicional del tractament de les emergències en aquestes àrees. Si bé fins ara, aquestes es concebien com quelcom a tractar de manera excepcional i específica, el nou escenari basat en l’increment de l’anome- nada urbanització dispersa provoca el replan- tejament de les polítiques públiques de gestió del risc al territori. La redefinició general de les formes d’ur- banització en aquests espais oberts està motivada per quatre grans processos: la loca- lització en sòl no urbanitzable de noves infra- estructures de serveis, la presència de noves zones d’oci i descans, l’ampliació sectorial de serveis i equipaments comuns i la redefinició de l’aprofitament dels recursos del territori. La implementació de noves infraestructures i usos suposa la incorporació de noves situa- cions de risc que afecten les necessitats de seguretat, emergència i protecció civil. La gestió del risc forestal en aquestes àrees per- met explicar de quina manera el model tradi- cional esdevé poc funcional i el repàs al Pla estratègic de Corbera de Llobregat de quina manera abordar-ho. Nowadays urban characteristics are eas- ier to find in places that traditionally had been put aside of the urbanization development. The urbanization of the country dynamic, as it is described by the author, provokes a change on the traditional treatment of the emergen- cies in these areas. Although, the emergen- cies has been seeing until now as a phenome- non to treat in a exceptional and specific way, the new scenario based on the increase of the so-called disperse urbanization d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F