Affordable Access

Les Valies de Ciutadilla, Maldà i Maldanell: conreus i propietat a la vegueria de Montblanc (segle XVI)

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

o ESTUDIS D'HISTORIA AGRARIA, n. 17 (2004), p. 901-920. ISSN 0210-4830 Les Valies de Ciutadilla, Malda i Maldanell: conreus i propietat a la vegueria de Montblanc (segle XVI) Eva Serra i Puig Universitat de Barcelona El coneixement de les estructures agraries catalanes fonamentalment s'ha basat en les anhlisis histbriques de la Catalunya de l'est del Llobregat. La Catalunya velia de les masies i els subestabliments ernfiteutics pagesos, durant anys, han estat hegembnics en els estudis agraris catalans. L'aparició de treballs com els del Pla &Urge11 de Gaspar Feliu, els de la Segarra d'Enric Tello, o els de la Plana de Lleida d'Enric Vicedo, o sobre el Pallars de Josep Maria Bringué o sobre la Val1 d'Aran de M. A. Sanllehy, han fet canviar amb pocs anys aquesta visió hegembnica en la historia agraria catalana, així com els equips d'estudis de Ramon Garrabou, Rosa Congost i Enric Vicedo estan enriquint d'una manera con- siderable les classiques tres Catalunyes de les que parlava Pierre Vilar. Aixb vol dir que els vells butlletins bibliografics d'Emili Giralt i de Ramon Garrabou i jo mateixa de 1959 i de 1978 sortosament han quedat molt endarreritsl Tanmateix, la majoria d'aquests estudis nous s'han situat sobretot en el segle XVIII i encara que per etapes anteriors tenirn pel que fa a la Catalunya Nova treballs com els de Prim Bertran o Agustí Altisent per l'edat mitjana o els de Valentí Gual o Carles Maristany pels segles moderns, ens calen encara molts treballs d'histbria agraria sobre la Catalunya Occidental i o Nova dels segles moderns. Sense oblidar que els recents estudis de Fons Bardají sobre l'horta de Lleida o de Bonales sobre la Conca de Tremp2 ja omplen molts buits i a més no sols s'ocupen d'una geogra- fia menys coneguda sinó que també tendeixen a cobrir una cronologia que vol superar els talls cronolbgics convencionals de medieval, modern i contemporani. Els arxius patrimonials o locals de les contrades més ignotes i menys treba- llades de Catalunya

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F