Affordable Access

El planejament en el sòl no urbanitzable

Authors
Publisher
Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EL PIANEJAMENT EN EL S ~ L NO URBANITZABLE CARLES PAREJA Jurista. Departament de Dret Administratiu, Universitat Pompeu Fabra SUMARI 1. Introducció 3. Els instruments d'ordenació del territori 2. Planejament urbanístic sobre el sol no urba- 4. Diversitat i interrelació dels instruments de nitzable protecció dels espais naturals 2.1. El planejament general 2.2. El planejament especial CARLES PAFCEJA EL PLANEJAMENT EN EL SOI, NO URBANITZABLE 1. Introducció ment, que tenen precisament com a funció primor- dial la d'establir la classificació del sol, i per tant La intervenció pública sobre el territori, que es posa determinar els espais que s'inclouen en la categoria ordinariament de manifest a través de les diverses de sol no urbanitzable i queden conseqüentment formes de planificació o mitjancant I'execució de exempts de processosd'ocupació o desenvolupament projectes sectorials, presenta algunes caracterís- urbanístic. tiques específiques en el sol rústec, en tant que aquest sol constitueix ordinariament el suport Cal remarcar en aquest sentit que la llei 8/1990 de d'importants actuacions públiques, com ho poden Reforma del Régimen Urbanístic0 y Valoraciones del ser I'execució de grans infrastructures, mentre que al Suelo ha vingut a reforcar el lligam teleologic existent mateix temps es localitzen en aquest ambit els entre aquesta classificació i I'exempció d'aquest sol recursos naturals més importants, la qual cosa dels processos d1ocupaciÓ urbanistica, tal i com és transcendeixen la doblevessant de la seva explotació despren de la regulació basica establerta al respecte i conservació. Pertant, elsfenomensde concurrencia c?n els articles 5 a 7 de I'esmentat text legal. propis de tota actuació sobre el territori, inherents a la seva naturalesa o dimensió horitzontal, presenten A més de la funcio classificatoria, el planejament especial rellevancia en el sol exempt d'urbanització, general pot jugar un paper rellevant en ordre a ambit en el qual

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments