Affordable Access

How to develop tourism and environmental issues in the present international economic integration

Authors
Publisher
ISSI
Publication Date
Keywords
  • Develop Tourism
  • Environmental
  • International Economic Integration
  • Phát Triển Du Lịch
  • Môi Trường
  • Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Abstract

Bài viết nêu ra những quan điểm chưa đúng về du lịch và bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vấn đề tổ chức du lịch chưa mang tính bền vững, gây tiêu cực đến môi trường. Từ các phân tích, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tranh thủ lợi thế du lịch xanh và phát huy "lợi thế động", tránh gây ra môi trường suy thoái và ô nhiễm.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.