Affordable Access

Riba i Horaci

Authors
Publisher
Faventia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RIBA I HORACI Jaume Medina Universitat Autonoma de Barcelona És més que conegut que Carles Riba pronuncia (i en italia), el 7 de maig del 1935, una conferkncia sobre ((Orazio nelle letterature iberiche))' a l'oratorio Bonomini de Roma, com a aportació als actes del bimil.lena- ri del poeta classic llatí. Es tracta d'un estudi ben original -a desgrat de la marca feta ja sobre el tema per Menéndez Pelayo al final del segle pas- sat-, extens i profund, com també profunda ha estat l'empremta que ha deixat Horaci en la literatura catalana des de l'epoca de la Renaixen~a~, sobretot en l'obra de M. de Cabanyes i de M. Costa i Llobera. Altres punts de contacte entre les obres de Riba i Horaci ja no són tan coneguts. Potser ho són més, d'una banda, l'afirmació ribiana, repetida tres vegades a Escolis i altres articles (1 92 l), que ((ningú, ni exiliat no es fugira a ell mateix)), formulada, amb el mateix contingut, de tres maneres diferents3. Tot i que Riba no esmenta explícitament Horaci, 1'al.lusiÓ a Carm. 11, XVI, 19-20: patriae quis exsul / s e quoque fugit? és més que evident. Potser ja a l'epoca de les primeres Estances, Riba s'abeura en Horaci: en efecte, el poema 7 (10-XII-1913) del Primer llibre d'estances diu, en el versos 10- 1 1 : ' Publicat al seu llibre Per comprendre (Barcelona 1938) en catala, i inclos a les seves Obres completes 11, Barcelona 1967, p. 457-477. El treball fou inclos a Orazio nella lettera- tura mondiale (Roma 1936), llibre que fou ressenyat per M.R. Lida de Malkiel, ((Horacio en la literatura mundial)), Revista de Filologia Hispánica, I1 (1940), p. 370-378. Riba (que en aquells moments era a l'exili) era atacat des de diferents angles: com a poc original, poc profund, ((patriota local)) ... * Vegeu, J. MEDINA, ((Horaci en la literatura catalana)), Els Marges, 7, juny 1976, p. 93- 106; ((Les Horacianes)) de VICENT A N D ~ S ESTELLES, Els Marges, 9, gener 1977, p. 105-1 13 (pero Riba no conegué aquest llibre de poemes); La Renaixe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F