Affordable Access

Demostratives and the rhetorical structure of discourse

Authors
Publisher
Sintagma: revista de lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Els demostratius i l’estructura retòrica del discurs. A més d’un ús deíctic canònic i àmpliament estudiat, els demostratius contribueixen a la cohesió del discurs de maneres diverses. Per aquesta raó, aquests elements es poden definir com a mecanismes multifuncionals de cohesió discursiva. Com a elements pronominals, els demostratius estableixen xarxes referencials que transcendeixen l’àmbit oracional. D’aquesta manera, serveixen per referira entitats discursives tan diverses com els individus, esdeveniments o fragments sencers del discurs. En aquests casos d’anàfora i dixi discursiva, els demostratius no serveixen només per identificar elements previs al discurs, sinó també de manera catafòrica tenen un ús clarament presentacional. Per acabar direm que existeixen tota una sèrie d’usos dels demostratius com a partícules del discurs que, possiblement derivats del seu contingut bàsic de naturalesa procedimental, serveixen per establir relacions retòriques entre el contingut proposicional del discurs.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F