Affordable Access

"Japani ja Ranska ""informaatioyhteiskuntina"""

Authors
Publisher
Informaatiotutkimuksen yhdistys ry
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

20 Kirjallisuutta Kirjastotiede ja informatiikka 3 (1) — 1984 haastattelun alussa muodostunut kuva syveni ja tuli rikkaammaksi haastattelun kuluessa» (s. 295). Tutkijan piirtämä kuva suomalaisen lähiön onnel- lisuudesta ja elämästä jääköön lukijan itsensä sel- ville otettavaksi. Näin monipuolisilla ja vaikeilla aineistoilla ope- roinnista kuin Kortteisen työssä on kyse saattaisi helposti tulla yleistä soppaa — näin ei kuitenkaan käy. Miksi? Koska työ on vahvasti teoreettinen ja tutkimusasetelma niin pitävä, että tutkimusra- portti on nautinnollista luettavaa. Tässä työn t e o r e e t t i s e s s a k e s t ä v y y d e s s ä onkin perimmäinen syy, miksi olen juuri tämän tutki- muksen valinnut laadullisten menetelmien kirjojen esittelyn yhteyteen. Laadullisilla menetelmillä teh- tävä työ ei nimittäin ole epäteoreettista, kuvai- levaa ja kertoilevaa. Päinvastoin väittäisin, että laadullisten menetelmien käyttö asettaa aivan eri- tyisiä haasteita tutkijan teoreettisille valmiuksille, eikä tämän tyyppistä tutkimusta ole lainkaan mah- dollista tehdä ilman tutkimuskohteen syvällistä tuntemusta ja ymmärtämistä. Työ on myös hyvä esimerkki siitä kuinka kovat menetelmät tukevat laadullista tutkimusotetta, mikä tietysti edellyt- tää tutkijalta myös kovien menetelmien hallintaa! Useinhan aloittelevien tukijoiden mielikuva peh- meistä mentelmistä on seuraavan tapainen: 'Kun en ole mikään matemaattinen ihminen enkä kos- kaan ole pitänyt noista kaavoista ja tietokoneista, haluan tehdä tutkimusta pehmeillä menetelmillä'. Pehmeät menetelmät eivät todellakaan tarjoa mi- tään helppoa menetelmien onnen taivasta vaan vaativat tutkijalta m y ö s kovien menetelmien hallintaa. Tuula H. Laaksovirta Viitteet ja kirjoitukseen liittyvät muut lähteet Ahponen, Pirkkoliisa & Järvelä, Marja, Maalta kaupunkiin — pientilalta tehtaaseen, Juva 1983. Ahponen, Pirkkoliisa, Elämänfilosofiasta elämän- hallintaan. Sosiologian lisensiaattitutkimus Joensuun korkeakoulussa 1983. Alanen, Leena & Saa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments