Senibena traditional melayu : tradisi dan warisan / Suzaly Bin Hj Sayuti

Affordable Access

Senibena traditional melayu : tradisi dan warisan / Suzaly Bin Hj Sayuti

Authors
Keywords
  • Na Architecture
  • Th Building Construction

Abstract

Baho^inn PerfsMfeatan Tte-rabas» & Ri»; Perpustakaan Tun Abdul Razak lastitiut Tek3io'.33i ' " ^ Shah Atam SEIMIBEIMA TRADISIOIMAL M E L A Y U FOTOS' 1 . 0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Bahamian Perlth'&nrf-fn Pemhaca & Bajufefi^ Peie^s-to''fv.tj '}'-•> Abdul Kazak Isiatitiat Tc tao ' ag i MARA bh;.-: A'am SsitiSgOE. I S I K A N D U N G A N Kata 2 k a t a P e n g a n t a r P e n g h a r g a a n P E N G E N A L A N S E N I B E N A T R A D I S O I N A L DI S E M E N A N J U N G M A L A Y S I A S E N I B E N A M E N E R U S I CARA HIDUP B A G A I M A N A ORANG M E L A Y U M E M B I N A RUMAH P E N G A R U H ASING D I D A L A M S E N I B E N A T R A S I O N A L MELAYU S E N I B E N A T R A S I O N A L M E L A Y U M E L A L U I A S P E K - A S P E K F I Z I K A L ' TIDAK DSBENARKAN Q ASPEK S I M B O L I S M E D A L A M U K I R A N M E L A Y U 7.0 8.0 9.0 10.0 S E N I B E N A T R A D I S I O N A L M E L A Y U W A R I S A N YANG TIDAK H A R U S D I L U P A K A N R U M A H ; T R A D I S I YANG D I T I N G G A L K A N ... S E N I B E N A T R A S I O N A L M E L A Y U . K A J I A N R I N G K A S M E N G E N A I S E N I B E N A R U M A H B E R L O T E N G DI G O M B A K , S E L A N G O R DAN K A M P U N G AIR DI B R U N E I K E S I M P U L A N A P P E N D I X A A P P E N D I X B R U J U K A N KATA-KATA PENGHANTAR Adalah menjadikan kebanggaan bagi pengarang membuat pengajian tentang Senibena Rumah Melayu Tradisional ini memandangkan ianya merupakan satu wiarisan bangsa yang tidak seharusnya diketepikan. Minat untuk mengkaji tentang warisan bangsa ini adalah disebabkan kurangnya pengetahuan didalam Senibena Melayu Tradisional. Dengan adanya kajian mengenai Rumah Melayu Tradisional ini maka generasi akan datang dapatlah menggunakannya sebagai pedoman dan bahan rujukan didalam memahami Senibena Mĕlayu Tradisional ini. Suzaly bin Hj. ^ ayuti Senibena Tahun 4, 8

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen 154 times
0 Comments
F