Affordable Access

Yeni İş Kanunu Tasarısı ve İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hukuk

Abstract

Microsoft Word - Engin 3.doc Yeni Đş Kanunu Tasarısı ve Đşçinin Đş Görmekten Kaçınma Hakkı 77 YENĐ ĐŞ KANUNU TASARISI VE ĐŞÇĐNĐN ĐŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKI Yrd.Doç.Dr. Murat ENGĐN∗ GĐRĐŞ Türk iş hukuku, 4773 sayılı Yasa ile getirilen iş güvencesi ile modern iş hukuku sistemleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Bilim Komisyonu tarafından hazırlanan yeni Đş Kanunu Tasarısı da yasalaştığı takdirde, Türk iş hukuku çok önemli bir yeniden yapılanmayı gerçekleştirmiş olacak. Tasarının, iş güvencesi ve esnek çalışma biçimleri gibi başta gelen kurumlar yanında daha az dikkat çekici ancak önemli yeni kurumları düzenlediği görülmektedir. Çalışmamızda iş hukuku kamuoyunun dikkatini bu düzenlemelerden ikisine, işverenin ücret ve işçiyi gözetme borcuna ilişkin yeni hükümlere çekmek istiyoruz. Đşverenin ücret ödeme borcunda temerrüdü halinde işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabileceğini hükme bağlayan Tasarı m. 35 ile, işçinin ödemezlik defi ileri sürme hakkı düzenlenmektedir. Hukuki temelini işverenin temerrüdünde bulan Tasarı m. 85 ise, Đşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yaşamsal veya acil bir tehlikeyle karşı karşıya kalan işçiye işten kaçınma hakkı tanımaktadır. Aslında, işverenin ücret borcunu ifa etmemesi veya işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almaması halinde, işçinin BK. m. 81 e göre ödemezlik define ve BK. m. 325 e göre işverenin temerrüdüne dayanarak işten kaçınması hukuken mümkündür. Ancak, nedensiz fesih olanağının bulunduğu bir sistem içinde ve Yargıtayın da olumsuz tutumu karşısında söz konusu hukuki olanaklar bugüne kadar işlerlik kazanmamıştır. Halbuki, sözleşme ilişkisini sona erdirmeden karşı tarafı edimini ifaya zorlama olanağı veren ödemezlik ∗ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 78 Yrd.Doç.Dr. Murat E

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F