Affordable Access

L'obra dramàtica de Miquel de Palol

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0112_021 í »•* E/ café de fa Rambla, de Barcelona, a comencament de segle. Miguel de Palol, en la cruTlla del nou-cents ISABEL DE PALOL ue el tombant de segle, fins ben avancada la segona década, fou a Catalunya, una época envitricollada peí que fa a escoles i corrents lite- raris -sobretot en la poseía-, es palesa així que fullegem, ni que siguí sumária- ment, L'antologia de poetes catalans moderns (1914) d'Alexandre Plana. Selecció miscelánía d'alló mes, hí trobem Pijoan al costat d'en López Picó i Ors al costat d e n Sagarra o Pujols. D'una altra manera no podia ser. L'antóleg, atesa la confluencia i virior deis corrents líterarís a l'época, dona cabuda a tothom - tant ais epígons d'en Maragall o ais supervi- vents d'un, cada cop mes anacrónic decadentisme, com ais flamants nou- vinguts noucentistes-, no recorrent, almenys com a criteri, a cap selecció promoguda per la personal ideología o preferencia literaria. Ara bé, balda- ment siguí de passada, l'antóleg hi observa una tendencia comuna -explicat aixó, en termes de tempera- ment nacionaH- que els agleva tots; co és, en paraules del mateix Plana: "L'orientació d'un pur classicisme tro- bará en tot temps la mes segura via en aquesta influencia dominant del paisatge, en els nostres poetes". No- gensmenys, ha temptejat de marcar uns ascedents sobre la poseía mes dominant o "representativa" del mo- ment: Costa i la resta de personal insular, per la banda de l'emoció continguda, serena, pero, primer que res, pels guanys formáis deis ¡llenes; albora, traga una línia directa que va d'aquests cap ais poetes nous mes vistents -els noucentistes Carner, Bo- fill i Mates, López Picó i Ors, aquest darrer representant per unes Pindari- ques i d'altres horribles poemes en prosa. Mes encara: la natura no és "ja un estat d'emoció, sino un motiu d'imaginació", i tot seguit reporta Bofill i Matas com "el más pur repre- sentant"; de más, observa l'antóleg, "en l'evolució de la lírica catalana

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments