Affordable Access

Osporavana vjera

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Teodiceja
  • Bog

Abstract

OSPORAVANA VJERA A n t e K u s i ć Z n a č a j k e s u v r e m e n o g p o s t a v l j a n j a p r o b l e m a 0 B o g u* Problem Boga očituje se u tri pitanja: Postoji li Bog? Sto je Bog? Što Bog znači za naš život? Danas doživljavamo veliku promjenu u samom postavljanju tih pitanja. Promijenio se n a č i n postavljanja tih pitanja. P rije je to bio problem samo za nevjernike, dok danas i vjernik često doživljava svoju vjeru u Boga kao egzistencijalno pitanje. Promijenio se s a d r ž a j problema Boga. Prije se raspravljalo uglav­ nom o dokazima za Božje postojanje. Današnjeg čovjeka više zanima što Bog praktično znači u čovječjem životu. U društvu blagostanja može se 1 bez Boga biti čestit čovjek. To je osobito naglašeno u teologiji »mrtvog Boga« i literaturi ateističkog humanizma. Predsjednik holandskog huma­ nističkog saveza J. P. van Praag govori o nezainteresiranosti za problem Boga kao o nečem najznačajnijem u nestajanju vjere. Sartreov učenik i komentator Francis Jeans ističe kako suvremeni ateizam ne ide za tim da dokazuje kako Boga nema, nego za tim da čovjek uzme svoj život u vlastite ruke. Promijenio se i k u l t u r n i k o n t e k s t u kojem se postavljaju pitanja 0 Bogu. Mi danas živimo u desakraliziranom svijetu. Do te desakrali- zaćije dovele su kulturne pojave tehničke i znanstvene orijentacije prema svijetu, urbanizacije našeg društva i punoljetnosti čovjeka u njegovim pristupima prirodi i povijesti. Utjecaj te desakralizacije na našu tradi­ cionalnu vjeru u Boga glavna je tema suvremene literature »mrtvog Boga«. L i t e r a t u r a » m r t v o g Bo g a « U arhaičkom društvu ono sakralno jest temeljni kamen cjelokupnog društvenog i individualnog života, i ono je dolazilo do izražaja u naj- različitijim oblicima kulta duhova, demona i bogova. Desakralizacija takva shvaćanja počela je s Biblijom, kad ona oštro rastavlja Boga 1 stvoreni svijet: Bog je »Posve Drugo«, o njemu nije dopušteno stvarati bilo kakvu sliku, prirodne pojave nisu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments