Affordable Access

Inventari fonda veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru (godine 1325.-1385.), I, prepisao i priredio Robert Leljak. [Zadarski inventari i oporuke, 1]. Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2006.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled 409Anali Dubrovnik 45 (2007) Osvrti i kritike Fra Josip Sopta, Spisi FranjevaËke provincije u Dubrovniku. AnalitiËki inventar. Dubrovnik: Dræavni arhiv i samostan Male braÊe, 2006., 607 str. Bogatstvo i raznovrsnost rukopisne i tiskane grae pohranjene u samostanu Male braÊe u Dubrovniku veÊ su odavno postali posloviËni. Kroz bijes poæara koji je poslije potresa 1667. godine progutao tisuÊe knjiga, kako je u suzama svjedoËio tadaπnji knjiæniËar Vital AndrijaπeviÊ, te kroz brojne kasnije ratne nedaÊe, knjiænica i arhiv ipak su opstali, zahvaljujuÊi zanimanju ËitaËa i spremnosti fratara da otvore svoja vrata javnosti. IzlazeÊi ususret æeljama i potrebama istraæivaËa gradske proπlosti, no skrbeÊi ujedno o odgovarajuÊem mjestu samostana na pozornici dubrovaËke povijesti, u minulih stotinu pedeset godina vrijedni su fratri suvremenim znanstve- nim pristupom napravili mnogo na obradi briæljivo Ëuvanih svezaka. Poslije prvog napora Inocenta »uliÊa sredinom 19. stoljeÊa da teme- ljito uredi samostansku knjiænicu, πto je dovrπio Ivan August KaznaËiÊ objavivπi katalog Biblio- teca di fra Innocenzo Ciulich nella libreria de’RR. PP. Francescani di Ragusa u Zadru 1860., veliki posao nastavio je fra Mijo Brlek djelom Rukopisi Knjiænice samostana Male braÊe u Dubrovniku, knjiga I. u izdanju JAZU u Zagrebu 1952. godine. Dok se nadamo novom uredniËkom i izdavaËkom pothvatu koji bi napo- kon dovrπio znanstveno katalogiziranje Ëuvene knjiænice samostana, pred nas je stigao analitiËki inventar arhiva nekadaπnje FranjevaËke provin- cije u Dubrovniku, Ëiji su brojni spisi saËuvani u matiËnom samostanu. Kako se ovo dragocjeno djelo fra Josipa Sopte, danaπnjeg provincijala Reda, uklapa u dosadaπnje napore na sreivanju i obradi arhivske i biblioteËne grae samostana? ©est je fondova koji Ëine arhiv samostana Male braÊe. To su, kako upozorava autor, redom rukopisni dio (s viπe od tri tisuÊe katalogiziranih rukopisa utkanih u glasovitu knjiænicu), samo- stanski arhiv,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments