Affordable Access

Dubravka Beritić (1917-2003)

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

00 arak.QXD Anali Dubrovnik 42 (2004) 343 In memoriam MILJENKO FORETI˘ (1939-2003) Na izmaku protekle godine, upravo na Badnji dan, pre- minuo je na„ kolega i dugogodi„nji zaposlenik Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Miljenko Foretiæ. Bibliograf, povjesniŁar, teatrolog, leksikograf i urednik, bio je KorŁulanin podrijetlom a DubrovŁanin ¾ivotom i kon- tinuiranim interesom za kulturnu povijest i svakodnevicu ovoga grada. Od 1961. godine, kada je diplomirao povi- jest i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Za- grebu sve do smrti djelovao je kao kulturni i znanstveni radnik u „irokom tematskom rasponu od politiŁke, kulturne i knji¾evne povijesti do suvremene knji¾evnosti i teatrologije. Nekoliko znanstvenih radova objavio je u Analima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, koji tretiraju razdoblje sumraka DubrovaŁke Republike u kojem se osjeæaju sna¾ni francuski utjecaji, kao i razdoblje austrijske okupacije u Dubrovniku. Foretiæ je mnogo vi„e dao na uredniŁkom i organizacijskom planu, prire- div„i nekoliko znaŁajnih izlo¾bi, meðu kojima posebno istiŁem onu o ¾ivotu i stvarala„tvu Marina Dr¾iæa (1967), ¾ivotu i djelu Ivana Gunduliæa (1989), te izlo¾bu posveæenu DubrovaŁkoj Republici i Francuskoj revoluciji (1989). Or- ganizirao je simpozij na temu Hrvati i Novi svijet (1992), te simpozij o knji- ¾evniku Antunu Paskovu Kazaliju. Miljenko Foretiæ bio je stalni i nezaobilazni suradnik Leksikografskog zavo- da ÒMiroslav Krle¾aÓ, napisav„i za razliŁite edicije te ustanove na stotine reda- ka teksta posveæenih dubrovaŁkim knji¾evnicima koji pripadaju starijoj hrvat- skoj knji¾evnosti, te drugim kulturnim djelatnicima i jezikoslovcima iz toga razdoblja na„e kulturne pro„losti koji su ¾ivjeli i djelovali na tlu Dubrovnika. Kao teatrolog, Foretiæ je iza sebe ostavio dvije monografije o istaknutim dubrovaŁkim dramskim umjetnicima: Milki Podrug Kokotoviæ i Mi„i Marti- noviæu. Kulturni i znanstveni doprinos Miljenka Foretiæa djelovanju Matice hrvat- ske u D

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F