Affordable Access

Andreas Gebhardt: Rapid Prototyping

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

163-166izlog knjiga.vp 163 Andreas Gebhardt Rapid Prototyping Carl Hanser Verlag, Munich, 2003 349 stranica, 205 slika, 30 tablica, 56 li- teraturnih referenci, format 17 cm ⋅ 24,5 cm, ISBN 3-446-21259-0, tvrdi uvez, cijena 99,90 €. Sadr`aj: Product Development - Product Formation - Rapid Product Development; Characteristics of Generative Manufactu- ring Processes; Industrial Rapid Prototyping Systems; Rapid Tooling; Applications; Eco- nomic Aspects; Appendix; A1: Economic Model by Siegwart and Singer; A2: Pro- perties and Technical Data of Rapid Prototyping Systems and Materials; A3: Abbreviations; References; Bibliography; Index. Autor A. Gebhardt zapo~inje knjigu starom poslovicom kako slika govori vi{e od tisu}u rije~i, na koju smisleno nadovezuje da mo- del pri~a cijelu pri~u. Time ukazuje ~itate- ljima na va`nost uporabe modela, posebice pri razvoju i proizvodnji novih proizvoda. Suvremeni trendovi na tr`i{tu postavljaju sve o{trije zahtjeve na proces razvoja ve}ine proizvoda. Kako bi se zadovoljilo zahtjevima tih trendova pri razvoju novih proizvoda, sve se vi{e rabe nekonvencionalna rje{enja. Jed- no od njih je uporaba postupaka obuhva- }enih pojmom brza proizvodnja tvorevina. Ona se ostvaruje na tri na~ina: kao postupci brze proizvodnje prototipova (e. Rapid Pro- totyping), brze proizvodnje alata (e. Rapid Tooling) i brze (izravne) proizvodnje u slu~aju pojedina~ne i maloserijske proiz- vodnje (e. Rapid Manufacturing). Ti po- stupci omogu}uju proizvodnju tvorevina vrlo kompliciranih oblika izravno iz ra~u- nalnih podataka u vrlo kratkome vremenu s pomo}u automatiziranih procesa. Navedeni postupci postali su vrlo mo}an alat za brzi razvoj i proizvodnju tvorevina u gotovo svim podru~jima industrije. Mnogi novi postupci donose sve br`u izradbu od- govaraju}ih modela uz stalno pove}anje to~nosti i svojstava izra|enih modela. Pri- mjena postupaka brze proizvodnje tvore- vina tako|er omogu}u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F