Affordable Access

La conca del Llobregat al Berguedà, des de la perspectiva de les ciències de la natura

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L' EROL EL LLOBREGAT 27 Consideracions entom del pas de la 1 a. i la 2a. «M arxa del Llobregat» pel Bergueda ENTOMEM-LA L.l \\'¡r.'\.l de l L1 0bregat \'a ser una mo- bililzació popul.lr que pretenia eridar I'.ll enció sobre el lamentable es tat en que es lroba\'.l, i en qué encara es troba, aques l rIU, 1 lanl de bo que no ha~u.és ea lgut fer -Ia , perqué J lesho res podríem parlar d'un riu de l qual la ge nt podria gaudir- ne; ens hi podríem :lI1ar a banyar, po- dríem pass.lr-hi eslO nes agradables amb els amics o la famíl ia disfrulan! de I'om- br,l que ens pro poreionaria la \'egetae ió de ribera, hi hau ri a peixos i cranes eom lem ps ha hi ha\' ia hagut, .. .. Se ria un so m- ni, un somni al qual no hem de renun - ciar perqué hi lenim lO t el dret delmón i perqué no és pas quelcom inabastable, illlposs ibl e, capriciós, .... Pero, :Ira per ara, és un som ni, Tan inabas tab le, imposs ible i eaprieiós COIll pugui ser despenar-se al mig d'un pla- nela imagin:1ri amb lotes les e.'\q ui sid e- ses ha gudes i per ha\'er, 1 és així perqué en aq ueS l país nOS l re só n ben poc s els po lílics i els homes que oc upen carrees públic s que no hag in perdut la dignit at. 1 sin ó, eO I11 és que les gran ges contin uÚl \'C~sanl les aigLies negres al s riu s i a les r icres~ Co m és que no es conlrolin els abocame nl s d 'a igLies industrials a ls riu s~ , .. ,Com és que no es fac in complir ni les II t'is ja exis l en l s~ Parem, N' hi ha lanles i tan les de pregunles sense una respos la mínimamenl convincent que si conlinuéssim perdríem I'oremus, Som en un racó de món en qué, amb IOla impunilal , una minoria malmel el que és de lots per salisfer exclusivament els propis in leressos, 1 si lant n'ab usen, ai las!, paguem -ho entre tolS, que el progrés lé les se ves exigéncies' , No man lenir nel el país, és fer país~ Ai la «lI7eva pobra, bruta, Irisla, dissorla- da Pálria »!, Pero els de dalt \'é nen de baix, i pu - gen a da lt graeies als de baix

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F