Affordable Access

La conca del Llobregat al Berguedà, des de la perspectiva de les ciències de la natura

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

L' EROL EL LLOBREGAT 27 Consideracions entom del pas de la 1 a. i la 2a. «M arxa del Llobregat» pel Bergueda ENTOMEM-LA L.l \\'¡r.'\.l de l L1 0bregat \'a ser una mo- bililzació popul.lr que pretenia eridar I'.ll enció sobre el lamentable es tat en que es lroba\'.l, i en qué encara es troba, aques l rIU, 1 lanl de bo que no ha~u.és ea lgut fer -Ia , perqué J lesho res podríem parlar d'un riu de l qual la ge nt podria gaudir- ne; ens hi podríem :lI1ar a banyar, po- dríem pass.lr-hi eslO nes agradables amb els amics o la famíl ia disfrulan! de I'om- br,l que ens pro poreionaria la \'egetae ió de ribera, hi hau ri a peixos i cranes eom lem ps ha hi ha\' ia hagut, .. .. Se ria un so m- ni, un somni al qual no hem de renun - ciar perqué hi lenim lO t el dret delmón i perqué no és pas quelcom inabastable, illlposs ibl e, capriciós, .... Pero, :Ira per ara, és un som ni, Tan inabas tab le, imposs ible i eaprieiós COIll pugui ser despenar-se al mig d'un pla- nela imagin:1ri amb lotes les e.'\q ui sid e- ses ha gudes i per ha\'er, 1 és així perqué en aq ueS l país nOS l re só n ben poc s els po lílics i els homes que oc upen carrees públic s que no hag in perdut la dignit at. 1 sin ó, eO I11 és que les gran ges contin uÚl \'C~sanl les aigLies negres al s riu s i a les r icres~ Co m és que no es conlrolin els abocame nl s d 'a igLies industrials a ls riu s~ , .. ,Com és que no es fac in complir ni les II t'is ja exis l en l s~ Parem, N' hi ha lanles i tan les de pregunles sense una respos la mínimamenl convincent que si conlinuéssim perdríem I'oremus, Som en un racó de món en qué, amb IOla impunilal , una minoria malmel el que és de lots per salisfer exclusivament els propis in leressos, 1 si lant n'ab usen, ai las!, paguem -ho entre tolS, que el progrés lé les se ves exigéncies' , No man lenir nel el país, és fer país~ Ai la «lI7eva pobra, bruta, Irisla, dissorla- da Pálria »!, Pero els de dalt \'é nen de baix, i pu - gen a da lt graeies als de baix

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.