Affordable Access

Dynamické měření přesnosti rotačních os / Dynamic measurement of the accuracy of rotary axes

Authors
  • žďánská, petra
Publication Date
Feb 03, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá kontrolou ozubení metodou jednobokého odvalu. V úvodu je zmíněno několik možností kontroly ozubených kol a následně je objasněn princip jednobokého odvalu. Poté jsou popsány příčiny, které můžou ovlivnit výsledky měření. V další části je vysvětlen rozdíl mezi dotykovým a dynamickým měřením, kde je vyzdvihnuta metoda jednobokého odvalu a souřadnicová měřicí technika. Dále se práce zaměřuje na detailnější vysvětlení úchylek ozubení. Hlavní část diplomové práce je zaměřena na optimalizaci dynamického snímače rotačních os. V první fázi experimentální části se provedlo měření šnekového soukolí. Dále je práce zaměřena na návrh měřicí hlavy. Cílem práce bylo zjistit, zda navržená hlava zlepší přesnost měření. / This thesis deals with the control of gear by the method of single flank. The introduction discusses multiple options for gear control, and afterwards the principle of single flank is clarified. Subsequently, the possible causes that can affect the measurement results are described. The following part explains the difference between touch and dynamic measurement, with the emphasis on the method of single flank and coordinate measuring machine. Further, the thesis oriented on a more detailed explanation of gear deviations. The main part of the thesis is focused on the optimization of a dynamic sensor of rotary axes. In the first phase of the experimental part, the measurement of the worm gear was performed. In the following part, the design of a rotary sensor is created. The goal is to identify whether the designed sensor will improve the accuracy of the measurement.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times