Affordable Access

"Du bär på ett barn och jag får inte bry mig om det" : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten / "You are Carrying a Child and I Must Not Care About It" : A Qualitative Interview Study About Social Worker's Experiences of Working Towards Protection for the Unborn Child When the Mother is Abusing During Pregnancy

Authors
  • Barkestad, Ida
  • Sundberg, Cecilia
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie har varit att utifrån perspektiv på gräsrotsbyråkrati skapa en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. För att uppnå studiens syfte har kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare genomförts. Det empiriska materialet har med tematisk analys analyserats utifrån Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati samt handlingsutrymme och studien har på så vis genererat en djupare förståelse för socialsekreterarnas upplevelser. Studien har behandlat avsaknaden av riktlinjer och lagstöd, slitningen mellan organisationens ramar och de moraliska värderingarna, samt socialsekreterarnas upplevelse av sitt handlingsutrymme. Resultatet visar att det råder en brist på riktlinjer och rutiner för att hantera dessa ärenden, och att socialsekreterarna upplever en avsaknad av lagstöd för att ingripa till skydd för det ofödda barnet när insatser på frivillig väg inte är möjliga, vilket även resulterar i att deras handlingsutrymme blir begränsat eller obefintligt. Detta medför att socialsekreterarna många gånger tvingas välja mellan att gå emot sina moraliska värderingar eller hitta sätt att kringgå lagen. Vidare påvisar studien att socialsekreterarna upplever ansvar för det ofödda barnet trots att de enligt organisationens ramverk egentligen inte har ett ansvar för denne. Att inte kunna agera till skydd för det ofödda barnet, i kombination med omvärldens förväntningar på socialsekreteraren, skapar en stark känsla av frustration. Våra resultat visar därför på ett behov av riktlinjer och rutiner för hur socialsekreterare ska arbeta med det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. Emellertid täcker vår studie bara en liten del av socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet, varför det finns behov av vidare forskning inom området. Möjligen skulle förståelsen för deras upplevelser berikas av att belysas ur andra perspektiv, såsom makt och etik.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times