Affordable Access

Dopravní úrazy a neodkladná péče / Traffic Accidents and Emergency Care

Authors
  • machová, klára
Publication Date
Jun 07, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopravních nehod vznikajících na území České republiky a s tím souvisejícími tématy. Teoretická část se zaměřuje na dopravní nehody jako takové, včetně statistických dat, a dopravní úrazy jednotlivých účastníků provozu. Rovněž obsahuje informace o traumatologickém systému fungujícím v ČR, dále se zabývá postupy členů výjezdové skupiny po příjezdu na místo události, správným směřováním pacienta do zdravotnického zařízení a následnou neodkladnou péčí. V praktické části je využita metoda zpracování kazuistik z výjezdů Zdravotnické záchranné služby k dopravním nehodám. Cílem bylo zjistit, jak byla zpracována tísňová volání operátory zdravotnického operačního střediska, a zda byly dodrženy správné postupy při ošetření pacientů při jejich transportu a směřování do místa poskytnutí následné péče. Z této bakalářské práce vyplývá, že při dopravních nehodách bylo nejčastěji diagnostikováno polytrauma, z hlediska dopravních nehod jsou pak nejohroženější skupinou účastníků provozu chodci. Na základě kazuistik bylo zjištěno, že vyžadované postupy byly ve většině případů členy výjezdových skupin dodrženy a díky fungujícímu traumasystému se daří předat pacienta do příslušného traumacentra do jedné hodiny od času vzniku úrazu. / This bachelor's thesis deals with issues concerning traffic accidents that take place on the territory of the Czech Republic and with topics connected to it. The theoretical part focuses on traffic accidents as such, including both statistic data and examples of traffic accidents of individual road users. It also contains information about the traumatological system in the Czech Republic, the procedures followed by the members of the emergency medical services after the arrival to the accident site, as well as the proper direction of the patient to a health facility and the patient's subsequent emergency care. The practical part employs the processing of casuistics from the responses of the emergency medical services to traffic accidents. The aim is to find out how the emergency calls were processed by the emergency line operators of the medical operations centre, and whether the correct procedures for treatment of patients were followed during their transport and direction to the health facility providing subsequent care. Finally, it can be concluded that the most common diagnosis has been polytrauma, while from the point of view of traffic accidents, out of all categories of road users, the pedestrians are the ones exposed at biggest risk. Based on casuistics it has been found that the members of the emergency medical services have followed the required procedures in most cases. Thanks to the functioning trauma system they have been able to bring patients to an appropriate trauma centre up to an hour from the moment of injury.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times