Affordable Access

Določitev osnovnih lastnosti porečij v Sloveniji

Authors
  • Prevec, Tadej
Publication Date
May 18, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V Sloveniji se zaradi edinstvene geografske lege na izredno majhnem prostoru prepletajo najrazličnejši dejavniki in vplivi sosednjih naravnih enot, ki puščajo sledi na geomorfometričnih, podnebnih in hidroloških lastnostih ter značilnostih pokrovnosti in rabe tal po posameznih hidrografskih območjih. S pomočjo zelo dobro razvitega in strukturiranega sistema šifriranja padavinskih/hidrografskih območij in uvozom pred pripravljenih prostorskih baz podatkov je določevanje iskanih značilnosti porečij z uporabo geografskih informacijskih sistemov razmeroma enostavno. V diplomski nalogi so izračunane in predstavljene osnovne morfometrične lastnosti in značilne rabe tal, povprečna letna količina prejetih padavin (1980-2010), numerična organiziranost rečnih sistemov ter erozijska faktorja LS in R za hidrografska območja v Sloveniji na 3. nivoju. Tako pripravljeni podatki so podlaga za nadaljnje primerjalne analize, hidrološke študije ter hidrološko modeliranje. V nadaljevanju smo naredili primerjavo rezultatov lastnosti med posameznimi območji, ki pripadajo istemu glavnemu porečju. Narejena je tudi analiza medsebojne odvisnosti izbranih lastnosti porečij s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. Rezultati oz. lastnosti hidrografskih območij so v veliki večini pokazali veliko odvisnost od geografske lege. Višje ležeča območja, ki se nahajajo na severnem in zahodnem delu Slovenije (Julijske Alpe), izkazujejo sorazmeroma precej višje povprečne vrednosti geomorfometričnih lastnosti kot območja, ki segajo v panonsko ravnino. Obenem pa po rezultatih erozijskih faktorjev RUSLE (LS, R) sodijo med območja v Evropski Uniji z najvišjimi vrednostmi faktorjev za določevanje stopnje letne erozije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times