Affordable Access

Dödar terrorismen turismen? : Terrorismens påverkan på turismflödet till Turkiet och på svenska resenärer. / Does terrorism kill tourism? : The impact of terrorism on tourism flows to Turkey and its influence on Swedish travelers.

Authors
  • Ekström, Mathias
  • Akhundov, Hamid
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Uppsatsens syfte har varit att undersöka om turismflödet från Sverige till Turkiet har förändrats på grund av terrorattentat som skett i landet samt att studera om terrorattentat i Turkiet har påverkat svenska resenärers val att besöka Turkiet. En enkätundersökning har genomförts (med totalt 68 respondenter) där ett antal frågor, gällande individers medvetenhet om terrorattentat samt information och medias påverkan på dem, har besvarats och analyserats. En analys har gjorts, där den empiriska studien och koppling till teoretiska utgångspunkter har varit i fokus, för att undersöka om terrorattentat har haft en påverkan på svenska resenärers resande till Turkiet. Det visar sig, att svenska resenärers vilja att resa till Turkiet inte har påverkats i någon högre grad av händelser där terrorattentat har skett. Det kan bero på att svenska resenärer har god tillgång till information, genom turismföretag och myndigheter. De har möjligen också en naiv tilltro till att ansvariga, för såväl transporter som resedestinationen, tar ansvar för säkerheten för sina kunder. Intressant nog visade enkätundersökningen att man trots tillgång sällan informerade sig på egen hand. Det har dock framkommit att turismflödet från Sverige till Turkiet har minskat relativt kraftigt under de senaste två åren. Men ser man bakåt under ett helt decennium så har turismflödet ökat stadigt varje år ända fram till och med år 2013. Under denna tidsperiod har inte turismflödet påverkats nämnvärt av att terrorattentat har skett i landet. Det framkommer i arbetet att media har en stor påverkan på hur resenärer ser på ett land när det rapporteras om terrorattentat. Ofta generaliserar media i sina rapporter om ett terrorattentat, som om detta har skett över ett helt land, när det inträffade har skett i en enskild region, eller stad, i landet. Detta avskräcker den potentiella resenären från att resa till landet över huvud taget, på grund av rädslan för det som förmedlas genom media. Få av respondenterna i enkätundersökningen läser Utrikesdepartementets information om eventuell avrådan när de planerar en resa. Mot bakgrund att det är viktigt att resenären bildar sig en egen uppfattning om vilka risker den utsätter sig för, därför är det en fördel att ta del av den officiella information och eventuell avrådan från Utrikesdepartementet för att undanröja onödig oro och ta ett mer genomtänkt beslut.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times