Affordable Access

Do You Think the Painting is Finished? The Function of Correction/Conversation in Developing Painting Skills on the Example of Outdoor Painting / Czy twoim zdaniem obraz jest skończony? Funkcja korekty/ rozmowy w rozwijaniu zdolności malarskich na przykładzie malowania w plenerze

Authors
  • Modrzejewska-Świgulska, Monika
Publication Date
Jun 30, 2023
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The aim of the article is to present the meaning of correction, i.e. the conversation accompanying the study of outdoor painting. Correction is a tool that can support and motivate to pursue artistic work, and at the same time it can introduce students to the language of visual arts. It is widely used at various levels of arts education. Art adepts in conversation with teachers / experienced artists and other painters gain declarative and procedural knowledge in the field of painting. The article uses materials from observations, conversations and interviews conducted during open-air painting sessions, addressed primarily to amateur artists and people preparing for studies. The article consists of three parts: a theoretical introduction to the subject of outdoor painting and its importance for artistic education, a methodological and empirical section, which discusses the different functions of correction, its types, and the context of the emergence of conversations about artistic progress, including an analysis of the stages of work in the open air context. It concludes with a discussion on creation as an interpersonal and relational process, an important element of which are constructive conversations about art and artistic competences. / Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia korekty, czyli rozmowy towarzyszącej nauce malarstwa plenerowego. Korekta to narzędzie, które ma wspierać i motywować do pracy artystycznej, a jednocześnie wprowadzać w język sztuk wizualnych. Jest powszechnie stosowana na różnych szczeblach edukacji artystycznej. Adepci sztuki w rozmowie z nauczycielami / doświadczonymi twórcami oraz innymi osobami malującymi zdobywają wiedzę deklaratywną i proceduralną w zakresie malowania obrazu. W artykule wykorzystane zostały materiały z obserwacji, rozmów i wywiadów, prowadzonych podczas plenerów malarskich kierowanych, przede wszystkim, do twórców amatorów oraz osób przygotowujących się na uczelnie wyższe. Artykuł składa się z trzech części: wprowadzenia teoretycznego w tematykę malarstwa plenerowego i jego znaczenia dla edukacji artystycznej, części metodologicznej oraz empirycznej, w której przeanalizowano funkcje korekty, jej rodzaje, kontekst pojawienia się rozmów o postępach artystycznych, czyli etapy pracy w plenerze. W podsumowaniu zainicjowana została dyskusja nad tworzeniem jako procesem interpersonalnym i relacyjnym, którego znaczącym elementem są konstruktywne rozmowy o sztuce i kompetencjach artystycznych.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times