Affordable Access

Discoverytjänster och informationskompetens : En undersökning av undervisningen i informationssökning på Umeå universitetsbibliotek och Medicinska biblioteket

Authors
  • Fick, Hanna
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Under våren 2013 infördes en ny söktjänst, en så kallad discoverytjänst, vid Umeå universitetsbibliotek (UB) och Medicinska biblioteket (MB). Discoverytjänster är ett användargränssnitt för informationssökning som ger användaren möjlighet att utifrån en enkel sökruta söka parallellt i alla bibliotekets resurser, utgångspunkten är att kombinera en Google-lik sökning med bibliotekets stora mängd av informationsresurser. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i informationssökning vid UB och MB påverkas vid införandet av den nya söktjänsten, hur undervisningen kan utvecklas vidare med utgångspunkt från söktjänsten samt om begreppet informationskompetens förändras vid införandet av en discoverytjänst. Undersökningen tar utgångspunkt i pedagogisk teori och teorier om informationskompetens samt tidigare forskning om discoverytjänster med fokus på användning av dessa verktyg i undervisning på bibliotek. Undersökningen utfördes genom en kombination av kvalitativa metoder. Intervjuer genomfördes med sju undervisande bibliotekarier på UB och MB. I tillägg observerades fem undervisningstillfällen i informationssökning. Vissa bibliotekarier är i grunden mycket positiva och entusiastiska till söktjänsten medan andra är mer tveksamma. Informanterna uttrycker en osäkerhet om de tekniska funktionerna i söktjänsten, exempelvis facetter och relevansrankning och detta påverkar hur mycket söktjänsten integreras i undervisningen. Det finns skillnader i vilken utsträckning söktjänsten har integrerats i undervisningen på MB och UB. Bibliotekariernas syn på informationskompetens påverkas inte vid införandet av söktjänsten men diskussioner om söktjänsten i relation till informationskompetens medför reflektioner om livslångt lärande. Det finns idéer hos bibliotekarierna om hur söktjänsten kan integreras på nya sätt i undervisningen exempelvis som utgångspunkt för diskussioner om källkritik och vetenskapliga källor. Söktjänsten innebär många pedagogiska möjligheter och den bör därmed integreras mer i undervisningen både på UB och MB. Det kan finnas fördelar med att använda söktjänsten som utgångspunkt för progression av undervisning i informationskompetens inom ett utbildningsprogram. Nya förväntade studieresultat i informationskompetens skulle kunna utvecklas i samarbete med universitetslärare utifrån en kombination av pedagogisk teori och teorier om informationskompetens. Kompetensutveckling bör genomföras med fokus på att, utifrån bibliotekariernas erfarenheter, utveckla bra arbetsmetoder för undervisning och referensarbete med utgångspunkt från söktjänsten.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times