Affordable Access

Direktmarknadsföring : En fallstudie av företaget Lessmore

Authors
  • Ekdahl, Jenny
  • Sjögren, Jon
  • Stenkilsson, Malin
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

I Direktmarknadsföring – en fallstudie av företaget Lessmore vill författarna belysa företags problem att få sin marknadsföring att synas och höras i den stora mängden information som strömmar runt oss. Till uppsatsen har en hypotes satts upp; ”Det är ingen eller en marginell skillnad, i avseende agerande eller reaktion, mellan de olika kommunikationssätten förutom kostnad.” Samt två frågeställningar, där det undersöks vilka kommunikationskanaler som är mest kostnadseffektiva, reaktionseffektiva och får flest medlemmar att agera. Syftet är att hitta det kommunikationssätt av brev och e-mail som lämpar sig bäst för Lessmore och dess medlemmar, genom att undersöka en kampanj. Uppsatsen är uppdelad i två delar, där den andra delen är en uppföljande undersökning om varför medlemmen inte reagerade. För att avgränsa undersökningen är det endast Lessmores kunder som tagits med. Uppsatsen metodkapitel utgår från the research process onion. Metodkapitlet delas upp i delar som beskriver hur metoden valts, med grundläggande filosofi och ansats. Vidare får läsaren inblick i hur uppsatsens undersökning gått till, med tidsperspektiv och datainsamling. Till sist argumenteras för hur uppsatsen och undersökningens validitet och reliabilitet stärkts, hur litteraturen valts, samt att källkritik tas upp. Uppsatsens teoridel tar upp de teorier och modeller som använts. Teorierna om Inköpssystem, Sourcing, E-handel, Inköpsvolym och Mellanhänder, är med för att karaktärisera Lessmore och deras affärsidé. I teoridelen finns även teorier om direktmarknadsföring, som är det som undersöks i uppsatsen. För att den andra delen av undersökningen ska kunna analyseras, har även modellerna Kundens livscykel och Gap-modellen tagits med, samt teorier om orsaker till att kunder lämnar företag. Empirikapitlet inleds med att presentera företaget Lessmore. Därefter beskrivs kampanjen och all data som samlats in i samband med den. Till sist presenteras den data som samlats in i den andra delen av undersökningen. I analysen analyseras Lessmores kampanj, kommunikationsvägarna som valts, samt data som samlats in i samband med kampanjen. Slutligen analyseras de svar som kom in i samband med den andra undersökningen via telefonintervjuerna, utifrån Gap-modellen. De slutsatser som framkommit i uppsatsen är att e-mail är mest kostnadseffektiv av de tre, vidare drogs slutsatser om att brev är den kanal som ger flest köp, vilket kan bero på att det anses vara mer exklusivt än e-mail. Vidare framkom det att en kombination är bättre när det gäller att få medlemmarna att agera men och att det inte är någon skillnad när det gäller att få kunden att reagera.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times