Affordable Access

Digitaliseringen och redovisningskonsulten : En kvalitativ undersökning om digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll

Authors
  • Eriksson, Cajsa-Stina
  • Eskilsson, Julia
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

SAMMANFATTNINGTitel: Digitalisering och redovisning - En kvalitativ undersökning om digitaliseringens  påverkan på redovisningskonsultens yrkesrollNivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Cajsa-Stina Eriksson & Julia EskilssonHandledare: Jean-Claude MutigandaExaminator: Lars-Johan ÅgeDatum: 2022 - Januari  Syfte: Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för vad som drivit fram det förändrade arbetssättet som redovisningskonsulter på små och medelstora företag i Sverige upplever till följd av branschens ökade digitalisering.  Metod: Uppsatsens empiriska material har samlats in genom en kvalitativ undersökningsmetod med abduktiv ansats. Tio semistrukturerade intervjuer ligger till grund för undersökningens insamlade data och urvalet består av redovisningskonsulter från fem olika företag. Analysen av den insamlade empirin genomfördes med hjälp av tematisk analys.  Resultat & slutsats: Digitaliseringen har haft påverkan på redovisningskonsultens sätt att arbeta på i stor utsträckning. Den digitala tekniken har effektiviserat arbetsprocessen och skapat utrymme för andra typer av arbetsuppgifter vilket har lett till att yrkesrollen tagit en annan riktning. Utifrån denna undersökning kan vi konstatera att såväl tvingande, härmande och normativ isomorfism kan kopplas till de typer av förändringar som digitaliseringen medfört för redovisningskonsulterna och branschen i stort.  Examensarbetets bidrag: Denna undersökning lämnar ett teoretiskt bidrag genom att skapa en djupare förståelse kring digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulternas arbetssätt samt de nya kompetenskrav som ställs på redovisningskonsulterna med konkreta förslag. Undersökningen bidrar även genom att visa kopplingen mellan de förändringar som redovisningskonsultens arbetssätt genomgått och den institutionella teorins olika isomorfismer, vilket ökar förståelsen kring vad som ligger till grund för förändringar. Undersökningens praktiska bidrag är att hjälpa företag identifiera och prioritera vilka typer av processer som kan eller bör digitaliseras framåt.  Förslag till fortsatt forskning: Då undersökningen fokuserar på små- och medelstora svenska företag skulle fortsatta studier kunna handla om ledande företag i Sverige eller företag i andra regioner. Ett annat förslag är att undersöka vilka insatser som görs för att rusta redovisningskonsulternas kompetens inom IT mot bakgrund av den ökade digitaliseringen. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times