Affordable Access

Digitalisering i förskolan : En kvalitativ undersökning om hur arbetet med digitaliseringen ser ut ur ett personalperspektiv / Digitalization in preschool : A qualitative study of what the work with digitalization looks like from a personnel perspective

Authors
  • Nordström, Linnéa
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Digitalisering blir allt mer aktuellt i alla branscher idag världen över, digitaliseringen i förskolan är därför inget undantag. Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att utifrån personalperspektiv undersöka hur digitaliseringen i förskolan ser ut i dag, på vilket sätt det påverkat personalens arbete samt de möjligheter och utmaningar som kommer med digitaliseringen.  Metoden som använts i studien är en kvalitativ metod, där intervjuer har genomförts med 6 stycken personer från tre olika typer av förskolor: ett föräldrakooperativ, en kommunal förskola och ett personalkooperativ. Yrkesrollerna på respondenterna är rektor, förskollärare, pedagog och barnskötare. Respondenterna har valts från olika typer av förskolor och olika yrkesroller för att kunna ge en så bred bild som möjligt kring hur digitaliseringen ser ut i förskolan. Tillsammans med relevant litteratur har en modell över litteraturöversikten formulerats som sedan resultat och analys utgår efter. Slutsatserna som kunnat dragits efter denna studie är att de digitaliserade delarna i förskolan gäller det administrativa arbetet som kommunikation och dokumentation. De arbetar med digitalisering på olika sätt där förskolornas förskoleapplikation är en stor del. Möjligheterna med digitaliseringen är enligt respondenterna framför allt att dokumentationen och kommunikationen blir allt mer effektivt både mellan förskola och hemmet samt med andra förskolor. Utmaningar som nämns är att det finns brister i den digitala kompetens som krävs för att utföra arbetet; främst i att utbildningstillfällen är få. Detta kan påverka arbetet genom tidsbrist när digitaliserade arbetsuppgifter ska utföras.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times