Affordable Access

Digitala verktyg på fritidshemmet : En kvalitativ studie om lärarkompetenser och lärares resonemang om undervisning

Authors
  • Rentsch, Andreé
  • Sisic, Taib
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärares arbete med digitala verktyg på fritidshemmet genom att undersöka lärares resonemang om undervisning, vilka kompetenser de belyser samt vilka potentiella effekter digitala verktyg har på fritidslärares arbete. Den teoretiska och analytiska utgångspunkten för studien utgår från TPACK- modellens delar som handlar om att sammankoppla ämnespedagogiska kompetenser med teknologisk kompetens. Studien har en kvalitativ ansats utifrån semi-strukturerade intervjuer med fritidslärare på två olika skolor. Resultatet visar att lärarna belyser pedagogisk kompetens, teknologisk kompetens samt ämneskompetens i undervisningen och att det är tre centrala delar i en fritidslärares arbete med digitala verktyg. De digitala verktygen utgör också ett innehåll i fritidshemmets undervisning. Studiens resultat visar även på ett antal utmaningar, bland annat belyser fritidslärarna att tid kan vara en utmaning. Det handlar exempelvis om att få tid till att ladda surfplattor eller att de appar som ska användas ska vara nedladdade. Detta leder till en diskussion om digitala verktygs möjligheter och begränsningar på fritidshemmet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times