Affordable Access

Digitala verktyg i matematikundervisningen - medel eller mål? : En kvalitativ studie med fokus på hur matematiklärare på gymnasiet använder och motiverar digitala verktyg i undervisningen i samband med digitaliseringen i ämnet / Digital tools when teaching mathematics - a tool or a goal? : A qualitative study that focuses on how senior high school mathematics teachers use and motivate digital tools in their teaching related to the digitalization of the subject

Authors
  • Elvung, Ellen
  • Petersson, Matilda
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Idén till denna studie uppkom i samband med den förändring i styrdokumenten gällande digitalisering av ämnet Matematik som trädde i kraft 2017. Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder och motiverar användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen, samt i vilken utsträckning de har förändrat sin undervisning i samband med digitaliseringen av läroplanen. Fem gymnasielärare i matematik deltog i semi-strukturerade intervjuer och fyra matematiklektioner observerades strukturellt. Resultatet visar att lärare använder digitala verktyg både som ett medel för att ge eleverna matematisk kunskap, men också som ett mål för att eleverna ska lära sig de digitala verktygen. Lärarna motiverar användningen av digitala verktyg med att det sparar tid, förenklar representationer av olika koncept, och att de i vissa fall underlättar undervisningen. Lärarna menar också att digitala verktyg kan bidra med att införa nya metoder för lärande, att de förbereder eleverna för nationella prov och för ett liv i det digitala samhället. Lärarna gjorde små eller inga ändringar i sin undervisningspraktik i samband med förändringen i läroplanen, och i de fallet en förändring skedde hade läraren ”öppnat upp” för utökad användning av digitala verktyg. / The idea for the study appeared as a result of the change related to the digitalization of the subject Mathematics in the Swedish senior high school that took effect in 2017. The purpose of the study is to investigate how teachers use and motivate the use of digital tools in the Mathematical education, and if and how the teachers say that they have made changes in their teaching due to the curriculum change. Five mathematics teachers working at senior high schools took part in semi-structured interviews and four mathematics classes were observed structurally. The result has been interpreted by using the framework RAT, Curriculum theory and ATD. The result shows that teachers use digital tools both as an equipment to reach the pupils mathematical understanding, but also as a goal for the pupils to learn the tools. The teachers motivate the use of digital tools by saying that it saves time, makes representations of concepts easier to show, and that it in some cases makes the teaching easier. They also say that digital tools can help introduce new ways of learning, that they prepare the pupils for national tests where they must be able to use digital tools, and that they prepare the pupils for a life in the world of digitalization. The teachers did none or a small change to their ways of teaching due to the curriculum change, and in that case, they said that they “opened up” more for the use of digital tools. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times