Affordable Access

Diabetessjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att jobba med förebyggande arbete för att förhindra utveckling av diabetes typ- 2 hos patienter med prediabetes : En kvalitativ studie

Authors
  • Pahlevan Moghaddam, Akram
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund Förekomsten av diabetes typ-2 har ökat dramatiskt och cirka en halv miljard människor världen över har diabetes. Prediabetes är en av de riskfaktorer som ökar risken för att utveckla diabetes typ-2. Många studier har visat att livsstilsförändringar kan minska risken eller fördröja uppkomsten av diabetes typ-2. Syfte: Diabetessköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med metoder och insatser inom primärvården för att förhindra utveckling av diabetes typ-2 hos patienter med prediabetes Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Resultat: Resultatet visade att screening och remittering till diabetessjuksköterskor för samtal med levnadsvanor och uppföljningar användes. Fem kategorier identifierades utifrån deras erfarenheter av förebyggande arbete: 1-upplevelser av att känna organisatoriskt stöd ger förutsättningar för preventivt arbete. 2-Upplevelser av att ha organisatoriska begränsningar eller hinder i patientarbete. 3-Rådgivning och stöd nämndes som mycket viktig del i deras patientarbete med livsstilsförändringar.4-Att ha verktyg underlättar preventionsarbete. 5-Upplevelser av att ha olika utmaningar och svårigheter i patientkommunikation- och information Slutsatser: Studien visade diabetessjuksköterskor hade olika erfarenheter avseende preventionsarbete utifrån de organisatoriska förutsättningar och förhållande de hade samt hur deras patientklienter såg ut vilket skulle kunna påverka deras preventionsarebete. Resursbrist och avsaknad av rutiner försvårade deras arbete. Därför är det viktigt att diabetessköterskor arbetsförhållande förbättras. Även utbildningar om befintliga rekommendationer eller riktlinjer avseende hälsofrämjande åtgärder är nödvändiga. / <p>Betyg i Ladok  210625.</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times