Affordable Access

La verificació aleatòria: una estratègia per millorar i avaluar la qualitat de l'entrada de dades

Authors
Publisher
Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Qüestiió. Volum 22 (3) EDITORIAL El darrer nu´mero del volum 22 inclou un total de set articles, amb la prese`ncia d’origi- nals a les quatre seccions tema`tiques deQu¨estiio´. D’aquesta manera, l’activitat editorial corresponent a l’any 1998 ha incorporat 23 articles, els quals suposen, juntament amb la informacio´ de la resta de seccions de la revista, un volum de 574 pa`gines. Aquestes xifres representen, de nou, un augment de la produccio´ en relacio´ al volum de l’any passat i, en general, dels promitjos enregistrats des del comenc¸ament de la segona e`poca de la revista (19 articles i 463 pa`gines publicades per volum). En segon lloc, cal esmentar que l’apartat deQu¨estiio´ que es dedicava a la difusio´ de cur- sos, seminaris i congressos amplia a partir del present nu´mero la diversitat d’activitats referenciades, per la qual cosa la seva denominacio´ («Ressenyes d’activitats institu- cionals») permet incloure les ressenyes d’altres tipus d’activitats que les institucions del nostre entorn organitzen en l’a`mbit de l’estadı´stica o la investigacio´ operativa. Finalment, i com e´s costum en l’editorial del darrer nu´mero de cada volum, Qu¨estiio´ fa balanc¸ de l’activitat sobre la presentacio´ i avaluacio´ d’originals que han enregistrat les seves seccions. Ate`s que la darrera relacio´ feia refere`ncia al perı´ode marc¸-novembre 1997 (referenciat a l’editorial del darrer nu´mero del volum 21), la informacio´ cobreix l’interval desembre 1997-novembre 1998. articles sotmesos: 25 articles en proce´s d’avaluacio´: 29 articles acceptats: 30 (26 publicats i 4 en espera de publicacio´) articles rebutjats: 7 C.M. Cuadras i E. Ripoll, editors executius Comentari de les seccions «Estadı´stica», «Investigacio´ Operativa» i «Biometria» La seccio´ «Estadı´stica» conte´ tres originals. En el primer, «Almost unbiased ratio and product-type estimators in systematic sampling», de R. Singh i H.P. Singh, es defineix un estimador de la mitjana d’una poblacio´ finita fent u´s de la informacio´

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments