Affordable Access

Joan Vehí, fotògraf i col·leccionista, la història viva de Cadaqués

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0220_048 48 Isi-i:! *• RF-VISTA OH üiiíoNA •* M' 'M. j j o si.i lAiimi-ot i nnm- zoca • f- ARTS Joan Vehí, fotógraf i col-leccionistar la historia viva de Cadaqués Inés Padrosa i Corgot JoanVehía la platja dePorts'Alguer amb una fotografia del mateix indret, feta per ell mateix ais anys 60. •A?SS!! Nascut a Cadaqués el 29 de maig de 1929, Joan Vehí va teñir una infantesa i adolescencia propia de qualsevol infant de la vila: arrelat ais costums locáis, vinculat al mar i a la térra, ajudava la familia en tot alió que calia. Va ser durant una d'aquestes tasques -la verema de 1945- que es va produir la situació que propicia la ingerencia en la seva vida d'una nova i inhabitual afieló a répoca: la fotografia. A la verema d'aquell any hi havia un convidatamb camera fotográfica que no parava de fer fotos mentre els cadaquesencs anaven feinejanta lavinya.finsqueva arribare! moment en qué s'adoná que no hi havia rodet a la camera. L'instant fou tan decebedor que el va empényer a regalar Taparen a Tadolescent que tenia al costat: en Joan Vehí. ARTS -> *. R E V I S T A 111: U i n o N A - > •^ii'M. i ^ o si i i \ i h i a — o r i i i i i H i 2 in \ í *• Isi.í 2iio,í *• Is i í l +y Artes mobles dis elements de la casa de Portlligai El repórter 1 f-T ;i Vflií, j ovc iicciu L¡iK' ¡;i parl¡L-i- P'iv.1 en algLitiL's activitats IÜCLIIS, Liqucst otiSL'L]Lii li va poniicti-L- liuixar iniprés Coc iilló quL' li scniblava SLiscL'ptibic de stM- ix'trat.ic, i a¡\í va ser cniíi es con- vertí en el reporcei- que ilL-ixa ironstan- t^ ia d'csdL'veninicnts qiiotid¡;ins i scnse aparent rellcvanci.i en el scii MioniL'ni;, " akrcs d e familiars, i d'altres óc les ft'stL's, easoris i celebr;K'ions iiiés varia- •^ '^s del n iunkip i . Reei>[li en ¡iistniitá- " i e s les p e c i a d e s q u e d e i x a r e n al ' luinicipi t;int els persi>nal;tíes locáis coii! persoiiatges ptipnlar.s ainb escades ^^-''nponils - a e t o r s eon i l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F