Affordable Access

Szanse na rozwój gospodarki okrężnej w przemyśle tekstylno‑odzieżowym / Development opportunities for circular economy in the textile and apparel industry

Authors
  • Szewczyk, Monika
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
Polish
License
Unknown

Abstract

Circular economy is the answer to the inevitable need to reduce the impact on the environment. Closing production cycles means desisting from the current linear model, which delivers huge amounts of waste. The circular economy model is based not only on eco‑efficiency, but also on the right approach in product design and re‑use. The overriding objective of the circular economy is to minimize the amount of waste produced or to eliminate it completely. The textile and apparel industry is one of the most polluting industries in the world, generating waste mainly in the form of clothes. The problem of huge quantities of unused clothing is further compounded by the idea of fast fashion and excessive consumption. This article outlines the steps that should be taken to implement the basic assumptions of the circular economy in the textile and apparel industry, thus demonstrating the potential for this concept in the garment industry. The author also explains the basic guidelines of closed‑loop economy and points to the specific characteristics of the textile and apparel industry and its environmental impact. / Gospodarka okrężna to odpowiedź na potrzebę zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne. Zamykanie obiegów produkcyjnych to odejście od dotychczasowego modelu linearnego, dostarczającego ogromne ilości odpadów. Model circular economy opiera się nie tylko na ekoefektywności, ale i na odpowiednim podejściu – od etapu projektowania produktu aż po jego ponowne wykorzystanie. Celem nadrzędnym gospodarki okrężnej jest zmniejszenie ilości produkowanych odpadów do minimum lub zupełne ich wyeliminowanie. Przemysł tekstylno‑odzieżowy jest jedną z najbardziej zanieczyszczających branż na świecie, generuje odpady głównie w postaci ubrań. Problem ogromnej ilości produkowanej odzieży jest dodatkowo potęgowany przez ideę fast fashion i nadmierny konsumpcjonizm. Artykuł przedstawia kroki, które powinny być podjęte w celu wdrożenia podstawowych założeń circular economy, jednocześnie pokazując potencjał rozwoju tej koncepcji w branży odzieżowej. Dzięki wnikliwej analizie możliwe było określenie i wskazanie konkretnych rozwiązań będących szansą na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle tekstylno‑odzieżowym. Autorka wyjaśnia także podstawowe założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wskazuje na specyficzne cechy przemysłu tekstylno‑odzieżowego i jego wpływ na środowisko naturalne.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times