Affordable Access

Determinanty i źródła finansowania ekoinnowacji w polskich przedsiębiorstwach / Eco‑innovations in the Enterprises – Determinants and Sources of Funding

Authors
  • Burzyńska, Dorota
  • Hajdys, Dagmara
Publication Date
Mar 10, 2021
Source
SPIRE @ SciencesPo
Keywords
Language
Polish
License
Green
External links

Abstract

The issue of eco‑innovation of enterprises is an important research area in the light of today’s economy. The implementation of ecological innovations in enterprises can bring many benefits, mainly related to lowering the costs of the company’s operations and increasing its competitiveness, and thus increasing the competitiveness of the Polish economy against the economies on a European and global scale. The aim of the study is to present selected issues related to the eco‑innovation of Polish enterprises, in particular their specificity, effectiveness, development factors and financing sources. The research conducted so far shows that most enterprises undertaking innovative activities in the field of ecology focus on innovative technological solutions, and to a lesser extent on changes in employment or organizational structure of the unit. Knowledge management is an equally important element in this activity. Investments in eco‑innovation so far are insufficient. This is the result of the lack of adequate financial and technical resources, as well as the lack of knowledge and qualified staff. Actions supporting the government and the institutional business environment seem necessary. / Zagadnienie ekoinnowacyjności przedsiębiorstw jest ważnym obszarem badań współczesnej gospodarki. Wdrażanie innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach może przynieść wiele korzyści, związanych przede wszystkim z obniżeniem kosztów działalności przedsiębiorstwa i zwiększeniem jego konkurencyjności, a co za tym idzie – ze wzrostem konkurencyjności polskiej gospodarki na tle gospodarek europejskich oraz światowych. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z ekoinnowacyjnością polskich przedsiębiorstw, w szczególności ich specyfiki, efektywności, czynników warunkujących rozwój oraz źródeł finansowania. Z dotychczasowych badań wynika, że większość przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne w obszarze ekologii skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, a w mniejszym stopniu na zmianach w zatrudnieniu czy strukturze organizacyjnej jednostki. Nie mniej ważnym elementem w przedmiotowym działaniu jest zarządzanie wiedzą. Dotychczasowe inwestycje w ekoinnowacje są niewystarczające. Jest to rezultat braku odpowiednich zasobów finansowych i technicznych, a także wiedzy i wykwalifikowanej kadry. Niezbędne wydają się zatem działania wspierające rządu oraz otoczenia instytucjonalnego biznesu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times