Affordable Access

"Det röda hjärtat har ett sår och såret bultar och ropar" : En kvalitativ studie om litteratur som verktyg för att leda svåra samtal om döden med barn i förskolan / "The red heart has a wound and the wound is pounding and shouting" : A qualitative study on literature as a tool for leading difficult conversations with children in preschool

Authors
  • Neuhaus, Linnea
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Jag har studerat hur litteratur kan vara ett verktyg för utbildare under diskussioner om döden med barn i förskolan. Barn är nyfikna individer som ofta vill ha svar på existentiella frågor. Dessutom finns barn som har förlorat en nära anhörig och möjligtvis är i behov av stöd under deras förskolevistelse för att inte hamna i långvarig sorg. Syftet med denna studie är att ta reda på varför innehållet i barnlitteratur kan vara ett verktyg för utbildare under diskussioner i förskolan. Tidigare forskning visar att barns förståelse av döden är relaterad till deras kognitiva utveckling, vilket innebär att deras ålder har kontroll över deras förutsättningar för att förstå döden. Jag har genomfört en kvalitativ analys genom närläsning av fem olika böcker med förskolebarn som målgrupp med en tematisk analys. Jag har identifierat tre teman som är mest relevanta för studien: döden som sorglig och skrämmande, att dö av ålderdom eller olyckor och ett liv efter döden. Resultaten visar att det finns olika strategier att gestalta porträttera döden i barnlitteratur. Det beror på vad författaren vill förmedla till barnet. Resultatet har diskuterats utifrån ett narratologiskt perspektiv, eftersom jag undersöker texternas struktur och är intresserad av hur dessa påverkar läsaren. Med ett narratologiskt perspektiv blir det tydligt att författarens strategier att berätta historien påverkar hur läsaren uppfattar bokens innehåll. Vidare visar resultaten många fördelar för en utbildare att använda litteratur som stöd i svåra samtal med barn i förskolan. / I have studied how literature can serve as a tool for educators in discussions about death with children in preschool. Children are curious human beings and they often want answers on existential issues. Additionally, there are children who have lost a close relative and may need support during their preschool attendance to avoid falling into prolonged grief. The purpose of the study is to ascertain why the content of children's literature can serve as a tool for educators during discussions in preschool settings. Previous research shows that children's comprehension of death is related to how much they can understand the meaning of death depending on their age. I have conducted a qualitative analysis through close reading of five different preschool children's books with a thematic anlysis. I have identified three themes that are most prevalent in the selection: death as frightening and sad, dying due to old age or accidents and an afterlife. The results show that there are different strategies to portray death in children's literature. It depends a lot on what the writer wants to convey to the child. The results have been discussed from a narratological perspective, as I am investigating the textual structures of the books and am interested in how these can influence the reader. With a narratological perspective it is clear that the writer's strategies to tell the story affects how the reader comprehends the book's content. Furthermore, the results show lots of advantages for an educator to use literature as support in difficult conversations with children in preschool.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times