Affordable Access

Det rättspsykiatriska vårdandet : Litteraturstudie om patientens upplevelse av rättpsykiatrisk vård / The caring of forensic psychiatry : Literature review about patient's experience of forensic psychiatric nursing.

Authors
  • Beckvid, Nathalie
  • Winberg, Amanda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Rättspsykiatrisk slutenvård är en komplex vårdform där dengrundutbildade sjuksköterskans uppgift, förutom att ge god omvårdnad och stöd,är att vakta, förvara och skydda patienter som är överlämnade av domstol enligtsvensk lag. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att få en förståelse över hurpatienterna upplever den rättspsykiatriska vården och vilken betydelse relationeroch miljö har för rehabilitering. Metod: Författarparet har gjort en systematisklitteraturstudie där tidigare publicerade studier valts ut, granskats och vars resultatsedan sammanställts och diskuterats. Tretton studier uppfyllde författarparetsinklusionskriterier och dessa genomgick sedan en latent innehållsanalys där trehuvudteman identifierades. Resultat: Resultatet visar att olika delar somrelationer, miljö och trygghet spelar roll för hur patienten upplever denrättspsykiatriska vården, samt delaktighet och autonomi inom den komplexavårdformen. Vidare identifierades underteman gällande bemötande och maktspelfrån vårdpersonalen gentemot patienterna. Avslutning: Utifrån resultatet kan flerabrister identifieras där omvårdnad och rehabiliteringen kan bli lidande, vilketmåste brytas för att tillgodose de rättspsykiatriska patienterna med god omvårdnadoch för att kunna ombesörja deras behov av den grundutbildade sjuksköterskanoch resterande vårdpersonal.  / Background: Forensic psychiatric in-patient care is a complex form of care inwhich the registered nurse must, apart from giving good care and support to thepatients, both guard, contain and protect patients who are admitted to forensicpsychiatric care by the Swedish court of law. Aim: The aim of this degree projectis to gain understanding for how forensic psychiatric patients experience their careand the importance of relations’ and milieu’s effect on rehabilitation. Method: Theauthors of this literature review made a systematic literature review wherepreviously published studies were chosen, reviewed and whose results later wereput together and discussed. Thirteen studies met the criteria of inclusion and wereput through a latent content analysis, where three main themes were identified.Result: The results show that different parts, such as relations, environment andsafety matter for how the patient experience the forensic psychiatric care, alongwith participation and autonomy within the complex form of care. Furthermore,subthemes concerning social treatment and powerplay from staff towards thepatients were identified. Conclusion: Given the results, several flaws could beidentified where care and rehabilitation could be suffering and must thereforedispan to ensure that the needs and care of the forensic psychiatric patients aremet by the registered nurse and nursing staff. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times