Affordable Access

”Det handlar inte om sexologi, det handlar för fan om hur människor är” : En kvalitativ intervjustudie om det sociala arbetet med sexuell hälsa / ”It is not about sexology, it is about how people are goddammit” : A qualitative interview study about social work with sexual health

Authors
  • Ciscar Houshi, Maya
  • Karelius, Kiara
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Sexuell hälsa är ett område som inte har en given plats i socionomutbildningen och i många fall inte heller i det praktiska sociala arbetet, trots att det är en stor del av att vara människa. När den sexuella hälsan inkluderas i det sociala arbetets fält handlar det vanligen om värden såsom genus och intersektionalitet. Syftet med studien var att undersöka socialarbetares uppfattningar om det sociala arbetet med sexuell hälsa i Sverige, med fokus på existentiella frågor, samt vilka kunskaper och färdigheter socialarbetare anser är nödvändiga för att möta området. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och data har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer med åtta socialarbetare. Datan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och resultatet analyserades utifrån teori om institutionalisering och handlingsutrymme. Resultatet visade att det finns uppfattningar om att det råder en polarisering inom den sexuella hälsan i samhället och det framkom att sexuell hälsa och existentiella frågor är tätt sammankopplade. Det framgick även att det behövs en större integrering av sexuell hälsa och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt att frågor om sexuell hälsa bör vara en rutin i socialt arbete.Slutligen visade resultatet att en majoritet av socialarbetarna inte fått tillräcklig kunskap om ämnet under sin grundutbildning och att det inte finns någon specifik manual gällande det sociala arbetet med sexuell hälsa. Studiens slutsats är att det råder bristfälliga kunskaper om sexuell hälsa och existentiella frågor i utbildningar inom socialt arbete och till viss del inom det sociala arbetets fält. / Even though sexuality is an important part of being human, sexual health takes none or very little place in social work education and in practical social work. When sexual health is incorporated into the field of social work, it predominantly revolves around values such as gender and intersectionality. This study aimed to investigate social workers’ perceptions of social work with sexual health in Sweden with an emphasize on existential issues. Additionally, the study aimed to identify which knowledge social workers consider necessary to engage within the domain. The study was made with a qualitative method and data has been collected through semi-structured interviews with eight social workers. The collected data was analyzed using a qualitative content analysis, and the results were analyzed through the theoretical concept of institutionalization and the concept of room for action. The results showed a strong connection between sexual health and existential issues and unveiling a picture of polarity regarding sexual health within our society. Additionally, this study showed that issues within sexual health should be a routine in social work and that a greater integration of sexual and reproductive health and rights (SRHR) is needed. Finally, the results demonstrated that themajority of social workers have not received adequate knowledge about the topic during their education, and that there is no specific manual regarding social work with sexual health. This study concluded that both education within social work as well as the field of social work lacks knowledge about sexual health and existential issues.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times