Affordable Access

"Det funkar ju inte så!" : En analys av vårdnadshavares syn på samverkan och delaktighet kring elever i behov av särskilt stöd / ”But It Doesn’t Work that Way!” : -an Analysis of Parents’ Views of Collaboration and Participation Concerning Students in Need of Special Support

Authors
  • Bogmark, Åsa
  • Andersson, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Av skolans många uppdrag är samverkan med hemmet ett av de viktigaste. I skollagen (SFS2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2019) skrivs tydligt att vårdnadshavares önskemål skatas i beaktande och respekteras. Vårdnadshavare till barn i grundskolan ska erbjudas möjlighettill inflytande och forum för samråd med eleverna och vårdnadshavarna ska finnas.Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen kring delaktighet och samverkan mellanskola och vårdnadshavare gällande elever i behov av särskilt stöd. Studien tar avstamp ikvalitativ metodansats, med ett sociokulturellt perspektiv där språket kan ses som ettmaktredskap och medierande artefakt. Studien har också tagit de specialpedagogiskaperspektiven som teoretisk utgångspunkt.Genom semistrukturerade intervjuer har vårdnadshavares perspektiv samlats in och analyseratsgenom en tematisk analys. I resultatet framkommer det att skolans organisatoriskaförutsättningar har stor inverkan på vårdnadshavarens syn på samverkan och delaktighet medskolan. Även hur personer i olika roller som rektorer, lärare och externa experter agerargentemot eleven och vårdnadshavaren har betydelse för hur samverkan och delaktighetbeskrivs. I vårdnadshavarnas berättelser framkommer mycket tydligt en känsla av kamp för attfå tillgång till det stöd deras barn har rätt till.I diskussion och analys tolkas och diskuteras resultaten i relation till studiens teoretiskaperspektiv och relevant forskning. Studien är av specialpedagogisk relevans då det i detspecialpedagogiska uppdraget ingår att medverka i dels det förebyggande arbetet, dels i detaktiva arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt att vara enkvalificerad samtalspartner också för föräldrar (Högskoleförordning, 1993:100).

Report this publication

Statistics

Seen <100 times