Affordable Access

Det flerspråkiga klassrummet : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver att de anpassar sin svenskundervisning för flerspråkiga elevers språkutveckling / The multilingual classroom : A qualitative study of how teachers describe that they adapt their Swedish teaching for multilingual pupils’ language development

Authors
  • Hayek, Christine
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I takt med att flerspråkiga elever förekommer alltmer i dagens skolverksamheter är det väsentligt för lärare att ha kännedom kring elevernas erfarenheter och kunskaper. Studiens syfte är att öka kunskapen om hur grundskollärare med inriktning årskurs 4–6, anpassar sin undervisning för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling i svenskämnet. De frågeställningar som har uppfyllt studiens syfte är följande: Hur identifierar lärare de olika språkliga nivåerna i det flerspråkiga klassrummet? På vilka sätt säger lärare att de utformar sin undervisning för de flerspråkiga elevernas språkutveckling? Vilket resultat menar lärare att de åstadkommer med utformningen av undervisning för flerspråkiga elevers språkutveckling i klassrummet? Studiens utgångspunkt har varit det sociokulturella perspektivet. Studien genomfördes av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med fem lärare som undervisar i ämnet svenska. Resultatet visade att samtliga lärare anpassar sin undervisning på liknande sätt men det finns även olikheter kring det. I resultatet synliggörs det att lärarna använder digitala verktyg olika mycket för att främja de flerspråkiga elevernas språkutveckling. Samtliga lärare använder sig även en hel del av par- och grupparbeten. De anser att interaktionen mellan individer har en avgörande roll för språkutvecklingen, vilket även tidigare forskning synliggör. / As multilingual pupils become more and more common in today's school activities, it is essential for teachers to have knowledge of the pupils’ experiences and knowledge. The purpose of the study is to increase knowledge about how primary school teachers with a focus on grades 4–6, adapt their teaching to promote multilingual pupils’ language development in the Swedish subject. The questions that have fulfilled the purpose of the study are the following: How do teachers identify the different language levels in the multilingual classroom? In what ways do teachers say that they design their teaching for the language development of multilingual pupils? What result do teachers think they achieve with the design of teaching for multilingual pupils’ language development in the classroom? The starting point of the study has been the sociocultural perspective. The study was carried out by a qualitative research method in the form of semi-structured interviews with five teachers who teach the Swedish subject. The results showed that all teachers adapt their teaching in a similar way, but there are also differences around it. The results show that teachers use digital tools to varying degrees to promote the language development of multilingual pupils. All teachers also use a lot of pair and group work. They believe that the interaction between individuals has a crucial role for language development, which also previous research makes visible.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times