Affordable Access

” Det är såna där trix vi får hålla på med” : En kvalitativ intervjustudie med fem förskollärare om anknytning i förskolan

Authors
  • Olsson, Sita
  • Martinelle, Sofia
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om betydelsen av barns anknytning till pedagogerna i förskolan. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har tagit del av fem förskollärares beskrivningar om deras arbetssätt för att skapa trygga relationer till barnen. Vi har gjort en tematisk analys av intervjuerna och därmed fått fördjupad förståelse för hur förskollärarna uppfattar betydelsen av barns anknytning till pedagogerna i förskolan. Resultatet har därefter analyserats med stöd av John Bowlbys anknytningsteori. Några av teorins centrala begrepp som vi använt är trygg bas, anknytningsperson, inre arbetsmodeller och anknytningsmönster. Vår studie visar att anknytning är grundläggande för att barnen ska trivas i förskolan samt för deras utveckling och lärande. I studien synliggörs att förskollärarna arbetar för att skapa trygga relationer och att deras bemötande till barn och vårdnadshavare kan påverka relationerna. Förskollärarna lyfter fram betydelsen av att vara lyhörd för barnens behov och att finna en balans av närhet och distans. Sammanfattningsvis bidrar studien till att fördjupa våra kunskaper om vikten av anknytningens betydelse i förskolan, och att trygghet och omsorg ska prägla förskolans verksamhet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times