Affordable Access

”Det är barnens glädje att röra på sig” : "It is the children´s joy to move" / En kvalitativ studie utifrån förskollärares beskrivningar kring fysisk aktivitet som redskap i undervisningen.

Authors
  • Johansson, Jennie
  • Lindström, Lisa
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet integrerat med andra ämnen kan påverka barns lärande på ett positivt sätt. Syftet med studien var därför att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbetssätt med fysisk aktivitet som redskap i undervisningen samt hur förskollärare beskriver sin roll när det gäller fysisk aktivitet. Studien utgick från en kvalitativ metod där empirin samlades in genom att intervjua fem förskollärare. För att kunna besvara forskningsfrågorna analyserades empirin utifrån utvalda begrepp från det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna beskriver fysisk aktivitet som ett redskap i barns lärande, eftersom de upplever att barn naturligt använder kroppen i sitt lärande. Förskollärarna i studien upplever att deras roll är att stötta och inspirera barnen till att bli fysiskt aktiva. De beskriver att det är viktigt att läsa av barnens behov för att kunna stötta dem på bästa sätt. Slutsatsen är att förskollärare upplever att barn lär sig genom att integrera fysisk aktivitet i sitt lärande och att förskollärarna anser sig spela en betydande roll i barns utveckling av sina fysiska förmågor. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times