Affordable Access

“Det är bättre att ha en telefon än att ha ett par vettiga gympakläder eller ett par idrottsskor” : En kvalitativ intervjustudie om idrottslärares undervisning inom friluftsliv / “It´s better to have a phone than it is to have useful workout clothes or a pair of running shoes” : A qualitative study about PE-teachers teaching into outdoor education

Authors
  • Johansson, Emma
  • Björngard, Jimmy
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i årskurs 7–9 undervisar i friluftsliv samt vilka möjligheter som ges och vilka svårigheter som finns vid undervisning av kunskapsområdet. För att undersöka detta användes följande frågeställningar: • Vad innebär begreppet friluftsliv för idrottslärare? • Hur arbetar idrottslärare i högstadiet med det centrala innehållet i Lgr11 inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse? • Vilka möjligheter och vilka svårigheter finns det med undervisning inom friluftsliv och utevistelse? Metod För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med sex idrottslärare som arbetar på olika skolor runt om i Sverige. Det teoretiska ramverket som använts i studien var läroplansteorin och analysen i denna studie utgick från Braun och Clarkes tematiska analysmetod. Resultat Resultatet visade att friluftslivsbegreppet kan definieras och tolkas på olika sätt. Friluftsliv handlar om att vara ute och ta del av naturen och dess upplevelse enligt idrottslärarna. Respondenterna tog upp att det centrala innehållet i kursplanen är för det mesta tolkningsbara, då läraren själv planerar lektion utefter sina egna kunskaper utifrån det centrala innehållet, vilket gav både för- och nackdelar. Idrottslärarnas egna erfarenheter, intresse och kunskaper påverkar lärarnas tolkningar. De svårigheterna som idrottslärarna tog upp var ekonomin, tid och utrustning. En annan svårighet som togs upp var betygsättningen och Fredrik ansåg att betygsystemet borde försvinna i friluftsliv. Möjligheterna som främst speglades var att alla respondenter hade tillgång till närliggande skog. Slutsats De slutsatser vi kan dra utifrån studiens resultat är att idrottslärarna har en ganska traditionell och gemensam syn på vad friluftsliv innebär. Genom att friluftsliv som begreppet är tolkningsbart så krävs det mer kreativitet från lärarna för att kunna förbättra friluftslivsundervisning utan ökade kostnader. Detta hade kunnat genomföras genom att bland annat arbeta mer platsresponsivt och ämnesövergripande. / A qualitative study of how teachers' views affect teaching in friluftsliv Aim The purpose with this study is to analyze how PE teachers in years 7-9 work with outdoor education. The writers will focus on how the PE teachers work with outdoor education as an area of knowledge and what the possibilities and difficulties with teaching in outdoor education are. The study will answer the following research questions: • What is outdoor education according to the PE teachers? • How do PE teachers in high school work with the central content in the curriculum in outdoor education? • What are the possibilities and difficulties in working with outdoor education? Method To answer these questions, we did qualitative and semi structured interviews with six PE teachers in different schools in Sweden. The study’s theoretical framework was the curriculum theory and the analysis in this study was based on Braun and Clarke’s thematic analysis method. Results The result shows that the term outdoor education can be defined and interpretated in many different ways. Outdoor education is about being outside and take part of nature and its experience according to the PE teachers. The respondents raised that the central content of the curriculum for the most part is interpretable, since the teacher plans the lesson from their own knowledge based on the central content, which gave both pros and cons. The PE teachers own experience, interests and knowledge affects the teacher’s interpretations. The difficulties the PE teachers brought up were financial, time and equipment. One more difficulty that was raised was the grading and Fredrik considered the grading system should disappear in outdoor educations. The possibilities which were mainly reflected on were that all respondents had access to nearby woods. Conclusion The conclusions we can draw from the result of this study is that the PE teachers seem to have a quite traditional and common view on what outdoor education means. Because outdoor education as concept is interpretable it demands more creativity from the teachers to be able to improve the outdoor education without increasing costs. This would be possible through working more responsive pedagogy and interdisciplinary. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times