Affordable Access

Návrh prostorového uspořádání provozu / Design of the Spatial Layout of the Operation

Authors
  • Kittlerová, Marie
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Neveřejná práce / Diplomová práce je zaměřena na problematiku prostorového uspořádání. Cílem této práce je vytvoření návrhu nového dispozičního řešení provozu, s důrazem na zakomponování nového stroje do stávajícího technického řešení. Práce je členěna do dvou hlavních částí, a to část teoreticko-metodickou a část praktickou. První část práce je zaměřena na charakteristiku teoretických východisek logistických procesů, metodická část obsahuje charakteristiku pracovní studie a analýzu materiálového toku vč. metod prostorového uspořádání. V praktická části jsou jednotlivé metody, tj. šachovnicová tabulka, trojúhelníková síť, Sankeyův diagram a pracovní studie aplikovány s důrazem na provedení analýzy stávajícího uspořádání provozu a zhodnocení průběhu materiálového toku. Výstupem praktické části jsou dvě koncepční varianty návrhu nového layoutu provozu, které byly následně hodnoceny pomocí multikriteriální analýzy. Výsledný návrh byl předložen managementu podniku a poslouží jako základ pro budoucí rozhodování a řízení. / The thesis is focused on the issue of spacial layout. The objective is to create a proposal for a new layout of an operation, with emphasis on the incorporation of new machines in existing technical solutions. This thesis is divided into two main sections: a theoretical-methodological section and practical section. Section 1 focuses on characteristics of logistic processes theoretical background. And, the methodological component contains labor studies characteristics and material flow analysis, including layout methods. Section 2 focuses on various methodical applications, i.e. checkerboard chart, triangular network, Sankey diagram and work studies, with emphasis on analyzing current operation and evaluation arrangement of material flow. The outcome of the practical section is two variants of a new layout operation's conceptual design that were evaluated using multi-criteria analysis. The final draft was presented to company management and currently serves as the basis for decision-making and management. / 152 - Katedra podnikohospodářská / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times