Affordable Access

Návrh malé vodní nádrže v katastru obce Bělotín / The design of a small water reservoir in the village of Bělotín

Authors
  • Šajtar, Filip
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Předmětem diplomové práce je návrh malé vodní nádrže v katastru obce Bělotín. Úvodní část práce zahrnuje seznámení s obcí a popis stávajících protipovodňových opatření. Následují legislativní a technické požadavky, které jsou se stavbou malých vodních nádrží úzce spjaty. Praktická část obsahuje vlastní návrh malé vodní nádrže, včetně výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Celý návrh je podložen hydrotechnickými výpočty a výkresovou dokumentací obsaženou v přílohách. Pro tvorbu jednotlivých výkresů byly použity programy AutoCAD, ArchiCAD a Wavin. / This thesis is about design of small water reservoir in lend register of village Bělotín. The beginning of theses is about village and I describe their flood protection measures. Next part is about legislation and requirements which are connected with small water reservoir. Practical part is about small water reservoir design, included discharge equipment and safety overflow. Design included hydro-technical calculation and drawing documents in attachment. For drawing documents, we used AutoCAD, ArchiCAD a Wavin. / 546 - Katedra environmentálního inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times