Affordable Access

Návrh malé vodní nádrže v katastru obce Darkovice / The design of small water reservoir in the area of Darkovice village

Authors
  • Potůček, Patrik
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Předmětem diplomové práce je návrh malé vodní nádrže v katastru obce Darkovice. V první, neboli teoretické části, jsou popsány charakteristické údaje o zájmovém území, včetně důležitých poměrů nutných k návrhu vodní nádrže. Následně jsou v této části popsány legislativní a technické požadavky na tyto stavby. Experimentální část se věnuje samotnému návrhu nádrže. Návrh se zaobírá zhotovením hráze, výpustným zařízením včetně bezpečnostního přelivu. Vše je podloženo zpracováním textové části, hydrotechnickými výpočty a výkresovou dokumentací. Výkresovou dokumentaci tvoří výkresy situace, podélný profil hráze, podélný profil nádrže, vzorový příčný řez včetně příčných řezů hrází po 15 m a řez funkčním objektem. / The aim of the diploma thesis is design of small water reservoir in the area of Darkovice village. In the first part are described characteristic details about area of interest, including important ratios which are necessary for water reservoir proposal. Following legislative and technical requirements needed for this type of building. Experimental part pays attention to design of water reservoir. Design is composed of made of dam, discharge device including safety spillway. All is well-founded processing of text part, hydrotechnical calculations and drawing documentations which include drawings situation, longitudinal dam profile, longitudinal reservoir profile, model cross cut including cross dam cuts per 15 m and functional cut object. / 546 - Katedra environmentálního inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times