Affordable Access

Návrh a realizace řídicí jednotky elektropohonu demonstračního vozidla Democar / Design and Practical Realisation of Electric Drive Control Unit for Demonstration Vehicle Democar

Authors
  • Cáb, Lukáš
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/07/2015 / Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky elektropohonu vozidla Democar. V úvodní kapitole je uveden aktuální stav elektronických systému vozidla Democar v návaznosti na vyvíjenou jednotku, která je hlavním cílem této práce. Součásti je také popis spolupráce jednotlivých elektronických systému při různých jízdních situacích. Následující kapitola popisuje vybrané komponenty pro pohon vozidla. Kapitola věnující se návrhu řídicí jednotky pohonu obsahuje kompletní soupis požadavků na tuto jednotku a jejich podrobné rozebrání, výstupem je kompletní blokové schéma jednotky. Realizace jednotky je rozdělena do dvou částí a to z hlediska hardwaru a softwaru. Součásti realizace jsou i výstupy komunikace dokazující funkčnost celé jednotky. K práci je připojena příloha v podobě schémat navržené a realizované řídicí jednotky. / This thesis describes the design and practical realisation of the electric vehicle control unit Democar. In the introductory chapter describes the current state of the electronic system of the vehicle Democar being developed in response to a drive which is the main goal of this work. Also included is a description of the collaboration between electronic systems in various driving situations. The following section describes selected components for vehicle propulsion. Chapter devoted to the design of the drive control unit includes a complete list of requirements for this unit and their detailed elaboration output is a complete block diagram of the unit. Implementation of the unit is divided into two parts in terms of hardware and software. Parts of implementation are communication outputs proving the functionality of the unit. The work is accompanied by an Annex in the form of schemes designed and implemented by the control unit. / 430 - Katedra elektroniky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times